Cena pre Marcela – Krídla túžby

Srdce ako dar v Michalovciach
25. septembra 2018
Deň Prešovského samosprávneho kraja – Deň otvorených dverí CSS Zátišie
15. októbra 2018
Zobraziť všetko

Pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja, PaedDr. Milana Majerského, PhD., vyhlásil v tomto roku Prešovský samosprávny kraj 8. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách „Krídla túžby.“

Cieľom tejto  súťaže bolo nájsť v sociálnych službách na území PSK poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou, kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metódami práce alebo nezištnými činmi môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych službách.

Za Centrum sociálnych služieb Zátišie, v kategórii prijímateľ sociálnej služby, bol nominovaný Marcel Janič, ktorému sa v súčasnom období poskytuje sociálna služba v zariadení podporovaného bývania v Osadnom.

Všetci sme sa veľmi  tešili, keď toto ocenenie získal práve náš Marcel.

Je príkladom človeka, ktorý vlastným pričinením a úsilím dokázal  zmeniť svoj život. Z  prijímateľa sociálnej služby, ktorý bol odkázaný na všestrannú pomoc zamestnancov zariadenia sa stal  aktívny človek, ktorí získal  potrebnú mieru samostatnosti, osvojil si mnohé zručnosti a znalosti z rôznych oblastí života.

To všetko dokázal za účinnej pomoci zamestnancov Centra sociálnych služieb Zátišie, starostu obce Osadné, ako aj iných ochotných ľudí, s ktorými sa Marcel zblížil v rámci aktivít vykonávaných v zariadení aj mimo zariadenia.

Sám Marcel sa vyjadril: „Veľkou zmenou v mojom živote bolo to, keď som dostal možnosť odísť z domova sociálnych služieb do zariadenia podporovaného bývania. Nebolo pre mňa aj mojich spolubývajúcich ľahké zvykať si na to, že si musíme sami upratovať, prať, robiť si nákupy aj variť. Veď v domove sociálnych služieb sme mali o všetko postarané. Postupne som si začal uvedomovať, že je to pre mňa veľká šanca zmeniť svoj život, byť nezávislejší od pomoci druhých, starať sa sám o seba.“

Na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, rozváža Marcel v pracovné dni obedy dôchodcom obce Osadné.

V rámci národného projektu  „Šanca na zamestnanie“ bol spolu s ďalšími dvoma prijímateľmi sociálnej služby, zamestnaný v roku 2017 v Obci Osadné ako pracovník na čistenie verejných priestranstiev  na obdobie 9-tich mesiacov.

Po niekoľkoročnej príprave odpadli aj dôvody, ktoré viedli k pozbaveniu jeho spôsobilosti na právne úkony. Súd zmenil svoje rozhodnutie a ako jednému z prvých prijímateľov sociálnych služieb na Slovensku bola Marcelovi Janičovi vrátená spôsobilosť na právne úkony v niektorých oblastiach života, najmä pri hospodárení s vlastnými finančnými prostriedkami.

Obdivuhodná je Marcelova snaha zaradiť sa do spoločnosti a viesť samostatný život  napriek svojmu hendikepu a využívať službu: podpora samostatného bývania.

Pri tomto jeho úsilí mu buďme všetci nápomocní. Myslíme si, že cena „Krídla túžby,“ patrí Marcelovi právom.

Srdečne blahoželáme.