Opatrovateľky zariadení sociálnych služieb znova preukázali svoju odbornosť, zručnosti a schopnosti

Letná rekreácia na slnečnej Zemplínskej Šírave
21. augusta 2015
Prijímatelia CSS Zátišie vo „Vodnom svete“
5. septembra 2015
Zobraziť všetko

V dňoch 03. a 04. septembra 2015 sa uskutočnil 1. ročník súťaže odborných vedomostí a praktických zručností opatrovateliek zariadení sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja, ktorej organizátorom bol odbor sociálny. Súťaž sa uskutočnila v Penzióne Vihorlat resort, rekreačná oblasť Rybníky, Snina.
V tomto roku organizoval odbor sociálny Úradu PSK súťaž už po štvrtý – krát, ale z dôvodu, že do súťaže zapojil aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území kraja, bol tento ročník označený ako prvý.
Do súťaže sa prihlásilo 23 verejných poskytovateľov a 1 neverejný poskytovateľ. Prihlásených bolo spolu 48 súťažiacich. Z každého zariadenia súťažilo dvojčlenné družstvo v teoretickej a praktickej časti. Celkový výsledok družstva bol stanovený súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. Hodnotenie vykonávala trojčlenná hodnotiaca komisia a to: lekárka, MUDr. Kvokačková, záchranárka, Mgr. Spišiaková a zamestnankyňa odboru sociálneho Ú PSK, Mgr. Fuchsová. Spoluorganizátorom súťaže bolo CSS Zátišie Osadné, ktoré zabezpečilo na súťaž potrebné pomôcky.
Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole súťažilo 24 poskytovateľov, teda 48 súťažiacich. Do druhého finálového kola postúpilo 7 družstiev z najvyšším počtom bodov a to: DSS Vranov nad Topľou, DSS Alia Bardejov, DSS Sabinov, CSS Garden Humenné, DSS Legnava, ZpS a DSS Spišská Stará Ves a DSS Dúha Bardejov.
Všetci súťažiaci preukázali, že ich vedomosti a zručnosti sú na vysokej úrovni. Potvrdili vážnosť a dôležitosť tejto profesie v rámci starostlivosti poskytovanej prijímateľom sociálnych služieb.
Pohár vedúcej odboru sociálneho Ú PSK bol odovzdaný víťaznému družstvu, ktorým sa tohto roku stalo družstvo z DSS Legnava v zastúpení Veronikou Šafrovou a Viktóriou Markovičovou. Víťazom srdečne zablahoželala hodnotiaca komisia aj všetci zúčastnení.
Za zabezpečenie pomôcok a spoluprácu počas priebehu súťaže vyjadrila poďakovanie CSS Zátišie Osadné, Mgr. Monika Fuchsová.
Do súťaže sa za CSS Zátišie zapojili opatrovateľky, Oľga Židziková a Jana Besehaničová. Zamestnankyne si overili v súťaži svoje teoretické vedomosti, praktické zručnosti a schopnosti využívané pri opatrovaní a ošetrovaní prijímateľov, vzájomnú spoluprácu, komunikáciu, individuálny prístup ku prijímateľovi a poskytnutie prvej pomoci.
Za preukázané vedomosti, zručnosti, schopnosti a vzornú reprezentáciu zariadenia patrí obom menovaným poďakovanie.

[widgetkit id=143]