Radosť z úspechu

Policajný deň v Zátiši
7. júna 2012
Zlatistá jeseň v Tatrách
27. októbra 2012
Zobraziť všetko

Centrum sociálnych služieb Zátišie so sídlom v Osadnom sa zapojilo do súťaže pod názvom „Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností opatrovateliek zariadení sociálnych služieb PSK“, ktorej vyhlasovateľom bol Úrad PSK, Sociálny odbor Prešov.

Oblastné kolo súťaže, ktorého účastníkom bolo aj CSS Zátišie, sa uskutočnilo dňa 24. 10. 2012 v CSS Dúhový sen v Kalinove a zapojilo sa doňho celkom 9 zariadení sociálnych služieb z okresu Snina, Humenné a Medzilaborce.
Súťaž pozostávala z teoretickej časti, ktorá bola vo forme testu a z praktickej časti, do ktorej boli zaradené tri praktické úlohy vybrané z bežnej praxe v zariadeniach sociálnych služieb.

Z každého zariadenia súťažilo dvojčlenné družstvo. Teoretickú časť – test vyplnili všetky súťažiace individuálne, praktickú časť vykonávali súťažiace spoločne ako dvojčlenné družstvo.

Celkový výsledok družstva bol stanovený súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. Hodnotenie vykonávala hodnotiaca komisia.

[widgetkit id=40]

Dvojčlenné družstvo z CSS Zátišie, ktorého členkami boli opatrovateľky, pani Viera Cimová a pani Renáta Ďuričková, sa umiestnilo v oblastnej súťaži na prvom mieste. Obidve zamestnankyne si overili v súťaži svoje teoretické vedomosti získané absolvovaním akreditovaného kurzu v odbore opatrovateľstvo, ďalším vzdelávaním a samoštúdiom a zároveň predviedli svoje zručnosti a schopnosti pri opatrovaní a ošetrovaní prijímateľov, vzájomnú spoluprácu, komunikáciu, individuálny prístup ku prijímateľovi a poskytnutie prvej pomoci.

Umiestnenie na prvom mieste prinieslo nielen veľkú radosť, ale aj ocenenie práce opatrovateliek a povzbudenie k ďalšiemu zdokonaľovaniu a zvyšovaniu kvality poskytovanej služby.

Vďaka patrí aj organizátorovi oblastného kola, CSS Dúhový sen Kalinov za zabezpečenie dôstojného priebehu súťaže a vytvoreniu príjemnej atmosféry.