„Šanca pre zamestnanie“ realitou aj v Osadnom

Valentínska diskotéka v DSS v Osadnom
13. februára 2017
Medzinárodný deň žien v HM Tesco
7. marca 2017
Zobraziť všetko

CSS Zátišie poskytuje sociálnu službu zdravotne postihnutým prijímateľom, ktorých sa snaží integrovať do spoločnosti a komunity rôznymi spôsobmi. Za účelom aktivizácie a získania pracovných návykov boli prijímatelia sociálnej služby, ktorí mali záujem využiť poskytovanie služieb zamestnanosti, zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, pracovisko Snina.

Na zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, medzi ktorých patria aj osoby so zdravotným postihnutím, na zvýšenie ich zamestnanosti, na podporu a rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti sa realizuje projekt „Šanca pre zamestnanie.“
V rámci uvedeného projektu, boli vytvorené Obcou Osadné tri pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie z radov prijímateľov sociálnej služby z CSS Zátišie.
S prijímateľmi sociálnej služby bola uzatvorená pracovná zmluva na dobu určitú od 01. 03. 2017 do 30. 11. 2017, t. j. na 9 mesiacov, na pracovnú pozíciu – pracovník na čistenie verejných priestranstiev.

Miestom výkonu práce je katastrálne územie obce Osadné. Týždenný pracovný čas každého zamestnanca je 18,75 hodín týždenne. Obsahom prác bude odhŕňanie snehu v zimnom období, zametanie a upratovanie v jarnom období, kosenie verejných priestranstiev a údržba verejnej zelene, kosenie cintorína a iné práce podľa pokynov starostu. Za vykonanú prácu bude zamestnávateľ poskytovať zamestnancom mesačnú mzdu vo výške 218,00 €.

Vďaka spolupráci s Obcou Osadné získajú prijímatelia sociálnej služby praktické skúsenosti pri výkone práce v pracovnom pomere, zmení sa ich sociálny status, v rámci ktorého si budú musieť osvojiť aj práva a povinnosti zamestnanca, zlepší sa ich finančná situácia. Pre prijímateľov sociálnej služby z CSS Zátišie je tento projekt nielen šancou pre zamestnanie, ale aj šancou zmeniť svoj život. Pre pánov Bartolomeja Mirgu, Marcela Janiča a Róberta Pustaja je táto príležitosť ocenením ich dlhoročnej dobrovoľníckej práce pre obec, naše zariadenie i obyvateľov obce Osadné.

[widgetkit id=225]