3. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách „Krídla túžby“

Rybačka na Mlynisku
4. mája 2013
Turnaj priateľstva v Bystrom
17. júna 2013
Zobraziť všetko

Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr. Petra Chudíka vyhlasuje 3. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla túžby.

V záujme prezentácie tvorivosti a nadania prijímateľov sociálnych služieb sa v mesiaci jún, júl 2013 uskutočnia 3 lokálne koncerty, na ktorých vystúpia prijímatelia zariadení sociálnych služieb PSK.

Cieľom koncertov je nadviazať na tradíciu úspešného podujatia Deň bez bariér, zviditeľniť život a úspechy prijíamteľov medzi verejnosťou v lokalite, kde žijú, ako aj založiť tradíciu stretávania sa a prezentácie ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a poskytovateľov sociálnych lsužieb. Interpeti najzaujímavejších vytúpení z lokálnych koncertov vystúpia na slávnostnom odovzdávaní ocenení v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr. Petra Chudíka

Vás pozýva
na 3. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách
„Krídla túžby 2013″

Tretie kolo sa uskutoční
v stredu 03.07. 2013
v priestoroch Kultúrneho domu obce Osadné/Amfiteáter

Prezentácia: 9:00 – 9:30 hod

Program:
1. 10:00 – 10:15 Otvorenie -príhovor PhDr. M. Poptrajanovski a PaedDr. PhDr. J. Šrenkel
2. 10:15 – 10:30 Vystúpenie hosťa – Jakub Petraník
3. 10:30 -12:30 Prezentácia tvorivosti prijímateľov sociálnej služby
4. 12.30 – 13.00 Vyhodnotenie priebehu súťaže
5. 13.00 – 15.00 Voľný program

Podmienky účasti na regionálnej súťaži:
– účastnícky poplatok za zariadenie: 30 €
– účastnícky poplatok: 3 €/osoba.
– účinkujúci sa predvedú vlastným programom v trvaní 3-5 min.

Všeobecné podmienky:
Zabezpečujeme Stravu pre všetkých zúčastnených a uhrádza ju vysielajúca organizácia podľa počtu nahlásených účastníkov:
– účastnícky poplatok 3€/osoba:
potrebné uhradiť na č.ú.: 8827349100/5600 VS: 03072013+počet osôb ŠS: vaše IČO
– účastnícky poplatok za zariadenie 30 €/organizácia:
potrebné uhradiť na č.ú.: 8827349100/5600 VS: 03072013 ŠS: vaše IČO

Rovnako je potrebné, čo najskôr potvrdiť účasť na súťaži záväznou prihláškou (príloha), ktorú nám odošlete v termíne do 17.06.2013 mailom [email protected]

Tešíme sa na Vás
PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel
riaditeľ CSS Zátišie