Turnaj priateľstva v Domove na zámku, Bystré

Dobrý festival
16. júna 2019
Juniáles v Zátiší
25. júna 2019
Zobraziť všetko

V rámci partnerskej spolupráce  medzi  Prešovským a Pardubickým krajom sme s prijímateľmi Centra sociálnych služieb Zátišie Osadné a Snina  dňa 18. a 19. júna prijali  pozvanie zúčastniť sa na Turnaji  priateľstva, ktorého 9.  ročník sa konal v priestoroch Domova na zámku Bystré. Súťažili viaceré domovy sociálnych služieb z Pardubického a Královohradeckého kraja, športové oddiely doplnili žiaci Základnej školy Bystré.

Šport je najlepšia a najkrajšia forma inklúzie, lebo chuť víťaziť máme všetci rovnakú. Mladí športovci to dokázali na viacúčelovom  ihrisku, v telocvični  i v parku Domova na zámku Bystré. V športoch stolný tenis, prehadzovaná, petanque a prispôsobené športy (prekážková dráha, skok z miesta do diaľky, hod medicimbalom, hod loptičkou na cieľ, kolky a gúľanie gymballu), nešlo  len o víťazstvo a body. Ľudia s mentálnym postihnutím, tým že si nájdu cestu k pohybovým aktivitám,  získavajú sebavedomie. Stretnutie s mladými športovcami s nás vzájomne nabíja neskutočnou energiou, určite k tomu prispel aj doprovodný program v parku Domova na zámku Bystré, spoločné posedenie  pri opekačke  a spev známych hitov v doprovode gitary.

Návšteva partnerskej organizácie bola pre všetkých prínosom. Prijímatelia  medzi sebou nadviazali nové priateľské vzťahy, získali nové skúsenosti a spoznali sa v nových situáciách. Pracovníci sa oboznámili, so službami chráneného bývania a podpory samostatného bývania. Prezreli  si  nové chránené bývanie, kde sa presťahujú poslední prijímatelia z Domova na zámku Bystré.  Pri neformálnych stretnutiach si navzájom vymenili pracovné skúsenosti. Bude zaujímavé stretnúť sa o rok a hovoriť o projekte Deinštitucionalizácie CSS Zátišie a praktických skúsenostiach s tvorbou transformačného plánu.