prehľad činnosti KS

30. mája 2016

Prehľad činnosti KS za II. polrok 2015

Za obdobie mesiacov júl až december 2015 sa v krízovom stredisku v pobytovej forme vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jednému maloletému (ďalej mal.) dieťaťu na základe […]