Arteterapeutická dielňa

Príjem dieťaťa do krízového strediska
30. júla 2012
Košikárska dielňa
30. júla 2012
Zobraziť všetko

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Arteterapia sa snaží o ventiláciu napätia, strachu a agresivity, vnútorné očistenie a naplnenie prijímateľa sociálnej služby, slúži ako prostriedok prevýchovy a sociálnej integrácie. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopnosti a vzájomný rešpekt.

Výtvarná tvorba obsahuje tvorivosť, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a náhľad.

V našom zariadení bola zriadená arteterapia začiatkom roka 2007. Ponúkame možnosť sebarealizácie, komunikácie a tvorby prostredníctvom rôznych výtvarných technik, materiálov a úžitkového umenia. Nakoľko máme prijímateľov sociálnej služby s rôznou mierou podpory, volíme individuálny prístup.

Proces terapie prebieha v 6 člennej pracovnej skupine. Začína 20-30 min. zahrievacou aktivitou určenou k uvoľneniu, rozprúdeniu energie a k stmeleniu kolektívu. Nasleduje hlavná činnosť pri ktorej uplatňujeme:

Zážitkové formy terapie najmä pre prijímateľov sociálnej služby s vysokou mierou podpory:
-skúmanie výtvarných médií
-čmáranice rôzneho druhu
-hry s papierom (trhanie, stláčanie, lepenie)
-maľba prstovými farbami
-odtláčanie rúk na výkres, do hliny a pod.
-masáž prstov a dlaní rôznymi modelovacími hmotami (hlina, modurit, plastelína)
-tvarovanie hlinených guličiek a šúľkov
-hádzanie hliny a iných model. hmôt
-práca s pravou a ľavou rukou
-odtlačky zo zemiakov, kartonu a iných matríc

Úžitkové formy terapie pre prijímateľov sociálnej služby s nízkou mierou podpory:
-maľba na plátno, výkres, kameň a pod.
-výroba sadrových odliatkov a ich dekorácia
-výroba dekorácií z plávajúcej podlahy
-maľba na sklo a zrkadlá
-modelovanie z hliny, moduritu a iných model. hmôt
-odlievanie tekutej hliny do sadrových foriem
-glazúrovanie
-mozaika z dekorgumy a prírodných produktov
– výroba girlánd z rôznych materiálov
-výroba príveskov a medaily z hliny a moduritu
-výroba jarných a vianočných pozdravov
-výroba jarných či vianočných dekorácií
-servítková technika na rôzne materiály

Arteterapeutickú činnosť si spríjemňujeme prvkami aromaterapie, muzikoterapie či anjelskej terapie. Taktiež tvorivými hrami v prírode a prechádzkami na ktorých pozorujeme jej krasu a zbierame zaujímavé kamene či iné prírodniny.
Produkty našej činnosti úspešne reprezentujú naše zariadenie doma i v zahraničí, na rôznych výstavách, trhoch alebo slúžia ako ceny na ,,Krídlach túžby,, ,či suveníry pre návštevníkov nášho zariadenia. Výnimočné sú plátna Števa O. a kolektívu arteterapie, na ktorých autor insitnou kresbou zachytáva námety z okolitej prírody či ríše víl a anjelov. Kreslí srdcom, preto jeho práce okúzlia takmer všetkých návštevníkov nášho zariadenia.

[widgetkit id=23]