Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom

Vitajte v Zátiší
24. júna 2012
Služby
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom (CSS Zátišie) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Základným predmetom činnosti organizácie je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009. Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom v zmysle citovaného zákona poskytuje:

a) odborné činnosti

 1.  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2.  sociálne poradenstvo
 3.  sociálna rehabilitácia
 4.  ošetrovateľská starostlivosť
 5.  pracovná terapia

b) obslužné činnosti

 1.  ubytovanie
 2.  stravovanie
 3.  upratovanie

c) ďalšie činnosti

 1.  výchova a vzdelávanie
 2.  rehabilitačná činnosť
 3.  záujmová a rekreačná činnosť
 4.  kultúrna činnosť
 5.  duchovná činnosť

a iné činnosti pre fyzické osoby s mentálnym postihnutím, príp. viacnásobným postihnutím (primárne je mentálne postihnutie, pridružené – telesné postihnutie, poruchy správania, resp. zmyslové postihnutie).

Dňom 1.1.2004 prešlo zariadenie do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorý Rozhodnutím o zriadení CSS Zátišie zároveň k nemu pričlenil organizačnú jednotku Zlúčené zariadenie sociálnych služieb Nádej (ZZSS) v Snine, pozostávajúceho z:

 1.  Krízového strediska
 2.  Rehabilitačného strediska

Svojimi príjmami a výdavkami je CSS Zátišie priamo napojené na rozpočet zriaďovateľa. Zariadenie má právnu subjektivitu.

Domov sociálnych služieb v Osadnom je zariadenie sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou. Kapacita zariadenia je 65 prijímateľov sociálnej služby. Zariadenie je koedukované, sú tu umiestnení chlapci aj dievčatá, muži i ženy.

Všetky školopovinné deti umiestnené v CSS Zátišie sú vzdelávané v alokovanej špeciálnej triede Spojenej školy internátnej Špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím v Humennom. Pre každého prijímateľa je vypracovaný Individuálny rozvojový plán s cieľom rozvíjať jeho osobnosť v oblasti psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Na vypracovávaní Individuálneho rozvojového plánu prijímateľa sociálnej služby participujú v rámci tímovej spolupráce: sociálny pracovník, vychovávateľ, špeciálny pedagóg a sestra v zariadení sociálnych služieb, pričom vychádzajú z lekárskych vyšetrení a odporúčaní psychológa, psychiatra a iných odborníkov.