Centrum sociálnych služieb Zátišie

Úhrada za služby
29. júla 2012
Príjem dieťaťa do krízového strediska
30. júla 2012
Zobraziť všetko

Základné identifikačné údaje
• Organizácia: Centrum sociálnych služieb Zátišie
• Právna forma: Rozpočtová organizácia
• Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
• IČO: 00695432

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZÁTIŠIE je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v obci Osadné a v meste Snina. Sídlo centra je od 01. 01. 2016 Snina, Ul. Československej armády č. 1594/5. Zariadenie poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách:
• v Domove sociálnych službách v Osadnom č. 89,
• v Zariadení podporovaného bývania v Osadnom č. 149,
• v Rehabilitačnom stredisku v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.

K CSS Zátišie je pričlenená organizačná jednotka, krízové stredisko, ktoré zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.
Kapacita domova sociálnych služieb je 60 miest, kapacita zariadenia podporovaného bývania je 6 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou. Rehabilitačné stredisko má kapacitu 18 miest a poskytuje sa tu ambulantná forma sociálnej služby. V krízovom stredisku je k dispozícii 10 miest pre pobytovú formu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 6 miest pre formu ambulantnú.
CSS Zátišie má udelenú akreditáciu na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa vykonáva v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.

V zmysle zriaďovacej listiny účinnej od 01. 01. 2016 je CSS Zátišie oprávnené poskytovať aj nové formy sociálnych služieb a to: službu včasnej intervencie pre deti do siedmych rokov veku, sociálnu službu v zariadení dočasnej starostlivosti pre deti a podporu samostatného bývania.

Službu včasnej intervencie bude CSS poskytovať ambulantnou formou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.
V zariadení dočasnej starostlivosti sa sociálna služba bude poskytovať maloletému, nezaopatrenému dieťaťu na určitý čas.
Podpora samostatného bývania sa bude zabezpečovať pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí budú chcieť bývať samostatne v bytoch (v domoch) a budú chcieť túto službu využívať pre získanie čo najvyššej miery samostatnosti.