Domov sociálnych služieb v Osadnom

Textilná dielňa
30. júla 2012
Špecializovaná sociálna poradňa v Snine
12. februára 2013
Zobraziť všetko

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Sociálne služby poskytuje:

a) fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),

b) fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

DSS je koedukačné zariadenie s kapacitou 60 miest. Poskytuje pobytovú sociálnu službu celoročnú.

V domove sociálnych služieb:

a) sa poskytuje:
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva,
– osobné vybavenie,
– vreckové a vecné dary,

b) zabezpečuje sa:
– ošetrovateľská starostlivosť,
– pracovná terapia,
– záujmová činnosť,

c) utvárajú sa podmienky na:
– vzdelávanie,
– úschovu cenných vecí.

CSS Zátišie vykonáva v domove sociálnych služieb odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.