Krízové stredisko CSS Zátišie Snina

Rehabilitačné stredisko CSS Zátišie Snina
24. júna 2012
Kde nás nájdete
24. júna 2012
Zobraziť všetko

V krízovom stredisku poskytujeme sociálne služby podľa zákona NR SR 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007Z.z., zákonom č. 643/2007 Z.z., zákonom č. 215/2008 Z.z. a zákonom č.466/2008 Z.z., ktorý upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno – patologických javov.

Zabezpečujeme:
• vykonávanie opatrení podľa tohto zákona na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe dohody s plnoletou fyzickou osobou, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácií,
• výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu,
• výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,
• výkon výchovného opatrenia podľa §12 až 15.

Našou cieľovou skupinou je:

a) dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá sa nachádza v krízovej životnej situácii
b) dieťa na výkon výchovného opatrenia
c) dieťa na výkon predbežného opatrenia
d) dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba, u ktorej sa vyskytujú: poruchy správania, výchovné problémy, vzťahové problémy, agresivita, priestupky, výtržníctvo, záškoláctvo, závislosť, krádeže, lúpeže, zneužívanie, zanedbávanie……)

Činnosť krízového strediska:

a) vykonávaním najmä:

 1. sociálnej práce
 2. odbornej diagnostiky
 3. pomoci na zvládnutie krízy
 4. sociálneho poradenstva
 5. výchovy
 6. pomoci pri príprave na školské vyučovanie
 7. liečebno-výchovnej starostlivosti
 8. psychologickej starostlivosti

b) utváraním podmienok najmä na:

 1. záujmovú činnosť

c) zabezpečením najmä:

 1. zdravotnej starostlivosti
 2. vzdelávania a prípravy na povolanie

Krízové stredisko poskytuje: odborné činnosti, obslužné činnosti, bývanie, stravovanie a osobné vybavenie.

Odborné činnosti, ktoré krízové stredisko poskytuje sú:
• Sociálne poradenstvo
• Sociálna práca – podľa § 3 zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
• Pomoc na zvládnutie krízy
• Psychologická starostlivosť
• Špeciálno-pedagogická starostlivosť
• Výchovná starostlivosť

Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc deťom a fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. V krízovom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo slúži na posúdenie povahy problému dieťaťa, jeho rodiny, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Zodpovední zamestnanci poskytujú základné sociálne poradenstvo deťom, ich zákonným zástupcom, rodičom a ostatným príbuzným, ktorí o túto činnosť prejavia záujem, v im zrozumiteľnej forme, podľa ich individuálnych potrieb, schopností a cieľov.
V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa zisťujeme príčiny vzniku, charakteru a rozsahu problému dieťaťa, rodiny a poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Sociálna práca
§ 3 zákona 305/205 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele
1) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálno-patologických javov v spoločnosti.
2) Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na seba nadväzujú a vzájomne sa podmieňujú. Pri voľbe a uplatňovaní opatrení majú prednosť opatrenia na zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí.

Pomoc na zvládnutie krízy
Je zameraná na riešenie akútneho problému. Na riešení spolupracujú viacerí zamestnanci: sociálny pracovník, psychológ, špeciálny pedagóg. Je zameraná na zvládnutie akútneho problému dieťaťa, posilňuje jeho schopnosť vyrovnať sa so vzniknutou situáciou.
Krízové stredisko vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Súčasťou plánu je spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa. Plnenie individuálneho plánu na zvládnutie krízy sa vyhodnocuje písomne 1x za dva mesiace.Sociálnu prácu v krízovom stredisku s deťmi v krízovom stredisku vykonávame na základe vypracovaných individuálnych plánov na zvládnutie krízy. Individuálne plány vypracovávame na základe sociálnej diagnostiky, kazuistiky, mal. dieťaťa, psychologického vyšetrenia, špeciálno-pedagogického vyšetrenia a vykonaného anamnestického rohovoru s mal. dieťaťom.
Pri práci s deťmi uplatňujeme metódy rozhovoru, pozorovania, konfrontácie, metódy orientované na podporu a povzbudzovanie detí, monitorovanie správania v rodine počas víkendových pobytov v rodine, rodinnej pohody, modelovania a hrania rolí, metódy efektívnej komunikácie a realizujeme záujmovú činnosť.
Rozhovorom, pozorovaním získavame informácie o rodinách maloletých detí umiestnených v krízovom stredisku. Pracujeme s rodinami maloletých detí, aby vedeli zadefinovať svoj problém a navrhli riešenia, ako chcú vzniknutú situáciu riešiť. U všetkých detí umiestnených v krízovom stredisku posilňujeme vzťah s rodičmi a rodinnými príslušníkmi.
Do spolupráce riešenia krízovej situácie mal. detí a rodiny prizývame aj zástupcov ÚPSVaR oddelení SPO ( skupinová supervízia – Stropkov, Stará Ľubovňa, Prešov, Humenné, Spišská Nová Ves, Michalovce, Revúca, Košice).

Psychologická starostlivosť
Psychologická starostlivosť je zabezpečovaná psychológom, zamestnancom krízového strediska. Pri prijatí je zabezpečené vstupné psychologické vyšetrenie na zistenie úrovne jednotlivých kognitívnych oblastí.
Psychologická starostlivosť v krízovom stredisku znamená nielen vstupnú a výstupnú psychologickú diagnostiku dieťaťa, ktoré je umiestnené v krízovom stredisku, ale zahŕňa vytvorenie vzájomného dôverného vzťahu medzi psychológom a dieťaťom. Pretože každé dieťa, ktoré sa ocitne v krízovom stredisku, v prvom rade potrebuje mať pocit istoty a bezpečia.
Práca psychológa v krízovom stredisku zahŕňa vzájomné individuálne rozhovory s deťmi o bežných veciach, spoločné komunity so všetkými deťmi o prežitých zážitkoch za nejaké obdobie, o starostiach a radostiach za toto obdobie, prípadne riešenie konfliktov s niektorým z členov krízového strediska, či už s iným dieťaťom alebo zamestnancom.
Ak už je dieťa agresívne, impulzívne alebo nesústredené pracuje sa s dieťaťom na tom, aby sa tieto jeho prejavy eliminovali pomocou relaxácií, projektívnych techník, kognitívno-behaviorálnej terapie a rôznych uvoľňujúcich cvičení. Taktiež sa na základe odporúčaní, ktoré sa nachádzajú vo vstupnom psychologickom vyšetrení pracuje s dieťaťom na zlepšení, skvalitnení alebo prehĺbení jeho schopností, zručností a vedomostí. Realizuje sa to prostredníctvom rôznych programov na zlepšenie koncentrácie pozornosti, krátkodobej pamäti alebo cvičení na zrakovú diferenciáciu, analýzu a syntézu, na rozvoj jemnej motoriky a iných.
Žiadna z týchto aktivít by nebola možná, keby psychológ v krízovom stredisku nebol členom „rodiny“, teda nebol jedným z multidisciplinárnehého tímu krízového strediska a taktiež keby sa nepodieľal na spoločných aktivitách akými sú oslavy narodenín detí, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých sa deti zúčastňujú, alebo na nich vystupujú a iné. Medzi dieťaťom a psychológom sa vytvára pevnejšie puto a otvorenejší vzťah, ktorý napomáha psychoterapeutickému procesu.

Špeciálnopedagogická starostlivosť
Špeciálnopedagogická starostlivosť je zabezpečovaná špeciálnym pedagógom v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Snine.

Výchovná starostlivosť
Výchovná starostlivosť spočíva v pôsobení na citový, rozumový a mravný vývoj dieťaťa, ako aj v tom, že sa dieťaťu vštepujú základné hodnoty ako je láska, priateľstvo, tolerancia, úcta k ľuďom, sebadisciplína. Odstraňujú sa alebo zmierňujú poruchy psychické, emocionálne, pôsobí sa na osobnostný vývin, sociálny vývin s cieľom zlepšenia života dieťaťa. V krízovom stredisku sa vedie spisová dokumentácia podľa Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Záujmová činnosť

Záujmová činnosť je pripravovaná tak, aby poskytla deťom priestor na rozvíjanie ich záujmov, vedomostí, schopností, zručností, kreatívneho myslenia a uľahčeniu ich začlenenia sa do sociálneho prostredia, nadviazania nových priateľstiev, zvýšenie sebavedomia mal. dieťaťa.

Ubytovanie

Ubytovacie priestory krízového strediska tvorí 5-izbový zrekonštruovaný byt a to tri izby pre deti, obývačka, sociálne zariadenie pre dievčatá a chlapcov, kuchyňa. Izby detí sú vybavené posteľami, nočnými stolíkmi s lampou, písacími stolmi so stoličkou, skriňou, počítačom s internetovým pripojením. 

Zamestnanci krízového strediska sa snažia vytvoriť rodinné prostredie, ktoré by dieťaťu v čo najväčšej miere nahradilo prirodzenú rodinu. Vedú deti k správnym osobným postojom a návykom, zabezpečujú kontakty dieťa s rodinou, priateľmi a ďalšími blízkymi osobami čo najvhodnejšou formou.

Stravovanie

Stravovanie v krízovom stredisku v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek dieťaťa podľa stravnej jednotky. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka v kuchyni krízového strediska rodinného typu, kde podľa Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zariadenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu a zároveň utvára podmienky na prípravu stravy alebo zabezpečujej poskytovanie stravy sa na účely tohoto zákona nepovažuje za zariadenie spoločného stravovania. Kuchyňa je vybavená chladničkou s mrazničkou, elektrickými spotrebičmi a riadmi potrebnými na prípravu a stravovanie. Kuchyňa má samostatný sklad na uloženie základných potravín. Krízové stredisko sa snaží vytvoriť deťom prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova. Filozofiou krízového strediska  je rozvíjať samostatnosť detí a mladých ľudí. Deti pomáhajú pri varení a získavajú tak nové zručnosti, ktoré im neskôr umožnia ľahšie sa zapojiť do bežného života.

Multidisciplinárny tím krízového strediska v Snine tvorí:
• Riaditeľ
• Vedúca KS – sociálny pracovník – špecializovaný sociálny poradca
• Sociálni pracovníci
• Psychológ
• Pomocní vychovávatelia
• Profesionálny rodič

Multidisciplinárny tím krízového strediska intenzívne pracuje na tom, aby dosiahol prípravu a začlenenie mal. dieťaťa do spoločnosti za jeho vlastnej participácie a participácie rodiny, rodinných príslušníkov i spoluprácou s inštitúciami ÚPSVaR, súdmi,  školou, lekármi,  predškolskými zariadeniami (do „bežného života“ ako je to len možné), či už prostredníctvom nového bývania, pripravou mal. dieťaťa na vrátenie sa do rodinného prostredia (sanácia rodiny), ak nie je možné do prirodzeného tak do „náhradného rodinného prostredia“, pestúnskej starostlivosti, alebo ústavnej starostlivosti.