Podmienky poskytovania sociálnych služieb

Kde nás nájdete
24. júna 2012
Centrum sociálnych služieb Zátišie
30. júla 2012
Zobraziť všetko

     Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej služby do CSS je upravené zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o   sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

    Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, je povinná na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť CSS nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia, adresa pobytu,
  2. miesto poskytovania sociálnej služby,
  3. druh sociálnej služby, formu sociálnej služby,
  4. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  5. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

    Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku, je povinná predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené (§ 8 ods. 6 zákona) a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

CSS Zátišie v OsadnomKonanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku, sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo na základe písomnej žiadosti rodiča maloletého dieťaťa, alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v CSS Zátišie podáva fyzická osoba vyššiemu územnému celku – Ú PSK v Prešove, odboru sociálnemu. Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

 


Vzor zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v CSS Zátišie

pdfzmluva o poskytovani sluzby_vzor.pdf68.57 KB

Postupy a pravidlá na dosiahnutie účelu a odborného zamerania pri poskytovaní sociálnej služby 

pdfpostupy a pravidla_odborne zameranie.pdf

 

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je možné vyzdvihnúť si na odbore sociálnom vyššieho územného celku alebo na webovej stránke  http://www.po-kraj.sk/sk/dokumenty/tlaciva-formulare-psk.html?actualDir=/files/dokumenty/Tlaciva-formulare-PSK/socialne-veci

Vyplnenú žiadosť je možné doručiť osobne alebo poštou na Úrad prešovského samosprávneho kraja, odbor sociálny.

Do Centra sociálnych služieb Zátišie sa prijímajú fyzické osoby na základe písomnej žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Tlačivo žiadosti o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je možné vyzdvihnúť si priamo u sociálneho pracovníka CSS, alebo na stránke vyššieho územného celku   http://www.po-kraj.sk/sk/dokumenty/tlaciva-formulare-psk.html?actualDir=/files/dokumenty/Tlaciva-formulare-PSK/socialne-veci

Žiadosť  môže podať občan (fyzická osoba), alebo zákonný zástupca (opatrovník), ak súd rozhodol o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony a ustanovil mu opatrovníka.

CSS písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  potvrdení a dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.

Fyzická osoba (občan) a CSS  uzatvoria  zmluvu o poskytovaní  sociálnej služby, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle   § 74 zákona o sociálnych službách. V zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.