Príjem dieťaťa do krízového strediska

Centrum sociálnych služieb Zátišie
30. júla 2012
Arteterapeutická dielňa
30. júla 2012
Zobraziť všetko

Do krízového strediska sa prijíma dieťa alebo plnoletá fyzická osoba a to:
a) ihneď v naliehavých prípadoch, najmä ak ide o ohrozenie na zdraví alebo živote maloletého (poskytnutie krízovej intervencie),
b) na základe ústnej alebo písomnej žiadosti maloletého dieťaťa, rodiča alebo inej osoby zodpovednej za výchovu maloletého a súčasne sa im oznámi, ktoré doklady je potrebné predložiť,
c) na základe rozhodnutia súdu.

Krízové stredisko vedie spisovú dokumentáciu, ktorá obsahuje doklady podľa § 30 ods. 2 a 4:
(2) pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, najneskôr v deň príchodu dieťaťa do krízového strediska, zabezpečí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately krízového stredisku:
• Rozhodnutie súdu o predbežnom alebo výchovnom opatrení
• Rodný list dieťaťa
• Sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa
• Posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu, ak bol vydaný.

Umiestnenie mal. dieťaťa do krízového strediska
1. Pred umiestnením dieťaťa do krízového strediska sa Ústredie PSVaR informuje a zisťuje možnosť prijatia dieťaťa do krízového strediska a zároveň informuje krízové stredisko o možnom dátume nástupu dieťaťa do krízového strediska.
2. Pracovník ÚPSVaR vysielajúci dieťa najneskôr v deň príchodu dieťaťa do krízového strediska doručí potrebnú dokumentáciu. K základným dokumentom na prijatie dieťaťa do krízového strediska patrí sociálna správa, rozhodnutie súdu s vyznačenou právoplatnosťou, preukaz poistenca, rodný list dieťaťa, príp. občiansky preukaz, zdravotná karta s potvrdením lekárao zdravotnom stave mal.dieťa.
3. Sociálny pracovník pri príjme potrebuje o dieťati vedieť čo najviac informácií. Pracovník ÚPSVaR by ho mal informovať o zdravotnom stave, prípadných alergiách, užívaných liekoch a ich dávkovaní, o záujmoch a záľubách dieťaťa, ako aj o psychickom, fyzickom a sociálnom stave dieťaťa.
4. Poverený zamestnanec na príjem dieťaťa do krízového strediska vyplní záznam o prijatí dieťaťa podľa dostupných informácií a dá ho podpísať pracovníkovi ÚPSVaR, ktorý príde v sprievode s dieťaťom. Záznam o prijatí musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, dátum a čas prijatia dieťaťa do KS. Do záznamu sa zapisuje aj zoznam oblečenia, obuvi a osobných vecí, ktoré si dieťa prinesie so sebou. Dôležitou súčasťou pri prijatí dieťaťa je aj fotodokumentácia dieťaťa aj jeho osobných vecí – oblečenie, obuv. Osobné veci dieťaťa je potrebné označiť.
5. Pracovník ÚPSVaR, ktorý príde v sprievode s dieťaťom, je povinný informovať sociálneho pracovníka o škole, príp. materskej škole, ktoré dieťa navštevovalo ešte do príchodu do krízového strediska. Je vhodné, aby dieťa s trvalým pobytom mimo Sniny malo aj pedagogickú dokumentáciu zo školy, ktorú navštevovalo, resp. aby boli zamestnancovi poskytnuté podrobné informácie o škole (ročník, názov a adresa školy). Dieťa navštevujúce školu (základnú, strednú) na území mesta Snina, bude aj naďalej navštevovať školu, ktorú navštevovalo doteraz.
6. O prijatí dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby do krízového strediska sa vždy poskytuje písomná informácia príslušnému ÚPSVa R – Oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rodičovi resp. zákonnému zástupcovi.