Rehabilitačné stredisko CSS Zátišie Snina

Zariadenie podporovaného bývania CSS Zátišie
24. júna 2012
Krízové stredisko CSS Zátišie Snina
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Rehabilitačné stredisko v Snine poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre 18 prijímateľov sociálnej služby.
Ide o komunitnú službu, ktorej zámerom a cieľom je zabezpečovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie s reagovaním na potreby, aktivizáciu, integráciu, inklúziu a podporu samostatnosti prijímateľa sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Rehabilitačné stredisko vykonáva
• odborné činnosti
• obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanie sociálnej služby Rehabilitačné stredisko vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností – pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.

V rehabilitačnom stredisku:
a) poskytujeme:
– sociálne poradenstvo
– sociálnu rehabilitáciu
– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– vecné plnenie

b) zabezpečujeme:
– pracovnú terapiu
– záujmovú činnosť
– fyzioterapiu

Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný program sociálnej rehabilitácie a individuálny plán v spolupráci s rodičmi prípadne rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby.

Individuálným plánovaním zabezpečujeme to, že prijímateľovi sociálnej služby je poskytovaná taká miera podpory, aby mohol v najväčšej svojej miere rozhodovať o svojom živote i to, aby individuálny plán reagoval na individuálne určené potreby a osobné ciele prijímateľa sociálnej služby prístupom zameraným na človeka.
Individuálne plánovanie je proces, ktorého centrom je samotný prijímateľ so špeciálnymi potrebami bez ohľadu na mieru jeho postihnutia. Cieľom individuálneho plánovanie je integrácia prijímateľa služieb do bežného života. Individuálne plánovanie je postavené tak, aby umožnilo prijímateľovi najplnohodnotnejšiu účasť v spoločnosti.
Úlohou našich služieb je viesť prijímateľa k rozvoju jeho samostatnosti, aby využíval bežne dostupné verejné služby a nie, aby sme pre ľudí s postihnutím vytvárali segregovanú spoločnosť. Snažíme sa podporovať našich prijímateľov k zručnostiam, ktoré im pomôžu zapojiť sa do aktivít bežného života mimo zariadenia sociálnych služieb a vytvárať a udržiavať kontakty s ľuďmi, ktorí žijú v bežnom prostredí.
Individuálne plánovať nie je možné pre prijímateľa bez jeho účasti, ktorou môže byť pri ľuďoch s veľmi ťažkým postihnutím veľmi dôsledné sledovanie ich reakcii na najdrobnejšie podnety a ich vyhodnocovanie. Prijímateľa vedieme k čo najväčšej aktivite v procese plánovania svojho života, považujeme za dôležité osobné predstavy a potreby prijímateľa.
Každý prijímateľ sociálnej služby má svojho kľúčového pracovníka. Kľúčový pracovník sa určuje na základe osobnej preferencie prijímateľa sociálnej služby, vedie pre prijímateľa podpornú skupinu. Kľúčový zamestnanec vie ako zapojiť prijímateľa do plánovania, je to jeho hlavný pomocník a koordinátor všetkých aktivít.
V našom zariadení je umožnené prijímateľom zapojiť sa do množstva aktivít, podľa ich záujmov a schopností. Poskytujeme priestor na sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti a vedieme prijímateľov k začleneniu sa do bežného života.

Pri práci s prijímateľom sociálnej služby rehabilitačného strediska sa zameriavame na:

• Dosahovanie pozitívnych zmien
• Integrovanie prijímateľov sociálnej služby do komunity
• Udržiavanie stavu nadobudnutých schopností a zručností, prípadne zabránenie jeho regresu.
• Podporu prijímateľa a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu ich života formou komunitných služieb.
• Spoluprácu s rodinou a rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby

Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. Sociálny pracovník rehabilitačného strediska poskytuje prijímateľom sociálnej služby, ich rodičom a rodinným príslušníkom informácie o nárokoch, službách a možnostiach, ktoré môžu vyriešiť alebo zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu prijímateľa.

Sociálna rehabilitácia
Sociálna rehabilitácia úodľa zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Základné potreby, na ktoré sa v procese sociálnej rehabilitácie zameriavame v rehabilitačnom stredisku je:
• istota a bezpečie
• súkromie
• stabilita
• dôvera a sebadôvera
• ľudské kontakty
• komunikácia

Pracovná terapia
V rehabilitačnom stredisku vykonávame pracovnú terapiu na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov sociálnej služby na účel obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických, mentálnych a pracovných schopností a začlenenia do spoločnosti.

Prijímateľom sociálnej služby ponúkame
1. Arteterapiu
2. Tkanie na tkáčskom stave
3. Jednoduchú prácu s hlinou
4. Výrobu mydiel
5. Zdobenie sklenených fliaš, obrazov, dreva, modelovacej hmoty servítkovou technikou
6. Papierové pletenie

Fyzioterapia v rehabilitačnom stredisku sa zameriava na zlepšenie, zmiernenie alebo udržanie zdravotného stavu – pohybového systému prijímateľa sociálnej služby.

Stravovanie  v rehabilitačnom stredisku neposkytujeme, ale pre prijímateľov sociálnej služby je strava zabezpečená zo školskej jedálni ZŠ Budovateľská, alebo  Jedálni pri zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby.

Prijímatelia sociálnej služby okrem plánovaných aktivít a každodennej starostlivosti majú dostatok časového priestoru na rozvoj ich vlastných záujmov a obľúbených činností.
Záujmová činnosť sa v našom zariadení realizuje v závislosti od konkrétnych záľub prijímateľov, pre ktorých sme na základe ich vlastných preferencií vybrali:
1. Hudobný krúžok so zameraním sa na improvizácie, spev v doprovode gitary a perkusií – predstavuje spontánne vytváranie hudby pomocou hry na telo, spevom a hudobných nástrojov. Umožňuje vytváranie hudobného a emocionálneho priaznivého prostredia, ktoré podporuje vyjadrovanie sa prijímateľa a uvoľnenie sa.

Úhrada za poskytované sociálne služby
Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby a to:
• odborné činnosti
• obslužné činnosti
• ďalšie činnosti