Úhrada za služby

Kde nás nájdete
24. júna 2012
Centrum sociálnych služieb Zátišie
30. júla 2012
Zobraziť všetko

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

V zmysle § 73 zákona o sociálnych službách prijímateľ nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov pri celoročnej pobytovej službe a 60 % sumy životného minima pri týždennej pobytovej sociálnej službe.

Prijímateľ, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak je jeho príjem vyšší ako suma 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu. Prijímateľ, ktorému sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak je jeho príjem vyšší ako suma 60 % sumy životného minima a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom a rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja  http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenia/

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou ako 30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti). Celková úhrada sa určí ako súčet jednotlivých úhrad. Pri poskytovaní sociálnej služby týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou sa výška celkovej úhrady určuje ako 22-násobok dennej sadzby za jednotlivé činnosti.

Ak sa prijímateľovi zabezpečí preprava, úhrada za prepravu sa určuje v zmysle platnej  smernice CSS  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.

 

  pdfvyska uhrady za sluzby_dss.pdf43.91 KB

  pdfvyska uhrady za sluzby_zpb.pdf37.83 KB