Z histórie CSS Zátišie v Osadnom

Kde nás nájdete
24. júna 2012
Centrum sociálnych služieb Zátišie
30. júla 2012
Zobraziť všetko

História Centra sociálnych služieb Zátišie je spojená s obcou Osadné, ktorá sa nachádza 20 kilometrov od okresného mesta Snina. Obec bola založená v roku 1639 pod názvom Telepovce a v roku 1948 premenovaná na Osadné. Leží v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd, 5 kilometrom od poľských hraníc.Budova, v ktorej sa začala poskytovať starostlivosť zdravotne postihnutým deťom, bola pôvodne majetkom Ministerstva vnútra ČSR. Postavili ju v roku 1938 pre potreby pohraničnej stráže a roku 1958 bola odovzdaná do správy majetku Okresného národného výboru v Humennom.

Oficiálnym dátumom vzniku zariadenia je 10. júl 1961, kedy sa slávnostne otvorila prevádzka ústavu pre duševne postihnuté deti od 3 do 12 rokov. V zariadení bolo umiestnených 13 klientov, ktorým zabezpečovalo starostlivosť 11 zamestnancov.
V roku 1964 sa začalo s výstavbou administratívnej budovy. Tá bola odovzdaná do užívania v roku 1966. Počet klientov aj zamestnancov sa postupne zvyšoval. V roku 1972 bolo v zariadení 85 klientov. Z tohto počtu bolo 65 klientov imobilných. Starostlivosť im zabezpečovalo 38 zamestnancov, z ktorých bolo 14 rehoľných sestier rádu sv. Kríža. Ich duchovným správcom bol František Alth, autor 162 kníh s náboženskou tematikou. Od začiatku prevádzky zariadenia sa poskytovala starostlivosť dievčatám aj chlapcom.
Od 01. 07. 1974 patril Ústav sociálnej starostlivosti v Osadnom pod správu Okresného ústavu sociálnych služieb v Humennom. Aj v tomto období malo zariadenie 85 klientov. Postupne sa počet klientov znižoval. V rokoch 1995 až 1998 bola kapacita zariadenia znížená na počet 75 klientov.
Z dôvodu zmeny legislatívy (zákon o sociálnych službách) bol od 01. 07. 1998 zriadený Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Osadnom. Zriaďovateľom bol Krajský úrad v Košiciach. Deti postupne dospievali. Stávali sa z nich mladí ľudia a neskôr dospelí. Zariadenie sa muselo zaoberať problémom nedostatkov priestorov pre poskytovanie sociálnej služby.
Od 01. 01. 2002 bol DSS pre deti a dospelých v Osadnom premenovaný na Domov sociálnych služieb v Osadnom. Patril do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Prešove a od 01. 01. 2004 do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Kapacita zariadenia sa naďalej znižovala. Od 01. 01. 2004 bola k Domovu sociálnych služieb v Osadnom pričlenená organizačná jednotka – Spojené zariadenie sociálnych služieb „Nádej“ v Snine, ktorá poskytovala sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku a zabezpečovala vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku.
Zariadenie v Snine bolo uvedené do prevádzky dňom 01. 07. 1992 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnuté deti s kapacitou 24 miest. Zriaďovateľom bol Obvodný úrad v Snine. V roku 1996 sa zariadenie premenovalo na Zariadenie sociálnych služieb Nádej. Činnosť zariadenia sa rozšírila v roku 2000, keď sa začala poskytovať služba v krízovom stredisku a stanici opatrovateľskej služby.
Od 01. 01. 2004, kedy sa stalo súčasťou DSS v Osadnom, vzniklo Spojené zariadenie sociálnych služieb Nádej a od 02. 10. 2009 sa premenovalo na Zlúčené zariadenie sociálnych služieb Nádej.
Na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja číslo 3122/2011/ORSZ-036 zo dňa 16. 12. 2011 s účinnosťou od 01. 01. 2012 bolo zriadené Centrum sociálnych služieb Zátišie so sídlom v Osadnom s kapacitou 60 miest v domove sociálnych služieb. Od 01. 04. 2014 začalo CSS poskytovať novú sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania pre 6-tich mužov.
S účinnosťou od 01. 01. 2016 na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja došlo k zmene sídla organizácie. CSS Zátišie má svoje sídlo v Snine, Ul. Československej armády č. 1594/5. Poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách:
• v Domove sociálnych službách v Osadnom č. 89,
• v Zariadení podporovaného bývania v Osadnom č. 149,
• v Rehabilitačnom stredisku v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.

K CSS Zátišie je pričlenená organizačná jednotka, krízové stredisko, ktoré zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.
Kapacita domova sociálnych služieb je 60 miest, kapacita zariadenia podporovaného bývania je 6 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou. Rehabilitačné stredisko má kapacitu 18 miest a poskytuje sa tu ambulantná forma sociálnej služby. V krízovom stredisku je k dispozícii 10 miest pre pobytovú formu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 6 miest pre formu ambulantnú.
CSS Zátišie má udelenú akreditáciu na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa vykonáva v Snine, Ul. Čsl. armády 1594/5.
V súčasnom období má zariadenie celkom 67,7 zamestnancov.
V zmysle zriaďovacej listiny účinnej od 01. 01. 2016 je CSS Zátišie oprávnené poskytovať aj nové formy sociálnych služieb a to: službu včasnej intervencie pre deti do siedmych rokov veku, sociálnu službu v zariadení dočasnej starostlivosti pre deti a podporu samostatného bývania.
Službu včasnej intervencie bude CSS poskytovať ambulantnou formou a terénnou formou prostredníctvom terénneho programu.
V zariadení dočasnej starostlivosti sa sociálna služba bude poskytovať maloletému, nezaopatrenému dieťaťu na určitý čas.
Podpora samostatného bývania sa bude zabezpečovať pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí budú chcieť bývať samostatne v bytoch (v domoch) a budú chcieť túto službu využívať pre získanie čo najvyššej miery samostatnosti.

[widgetkit id=17]