Zariadenie podporovaného bývania CSS Zátišie

Ďalšie činnosti
24. júna 2012
Rehabilitačné stredisko CSS Zátišie Snina
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu poskytuje ubytovanie,sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol dňom 1. januára 2009 platnosť a účinnosť, občan požiada v prípade záujmu o umiestnenie do Zariadenia podporovaného bývania príslušný samosprávny kraj na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorú si občan podá na príslušnom samosprávnom kraji.

Zariadenie podporovaného bývania CSS Zátišie

Podporované bývanie je jednou z možností, ako ľuďom s postihnutím umožniť žiť bežným spôsobom života tak, ako ostatní ľudia. Je oveľa lepšou alternatívou k ústavnej starostlivosti. Zariadenie podporovaného bývania je definované v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (predtým chránené bývanie).

Naše Zariadenie podporovaného bývania prijímateľom (prijímateľ sociálnej služby) tejto služby nechce poskytovať len chvíľkové útočisko, ale domov. Podľa toho sme pripravili vyhovujúce prostredie, podmienky a vybavenie, ktoré spĺňa ich potreby. Nevyhnutnou súčasťou vytvorenia domova pre prijímateľov je vytvorenie priestoru na rozvoj sociálnych zručností, sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo a priestor pre odpočinok a relaxáciu.

 

Našim modelom zariadenia podporovaného bývania je jeden rodinný dom s kapacitou šesť prijímateľov v dome, ktorí vyžadujú dohľad dospelej osoby, ktorý situovaný v priestoroch záhrady CSS Zátišie. Dom má veľkú obývaciu halu s kuchyňou, spálne a sociálne zariadenie. Tento druh poskytovania starostlivosti je zameraný na prípravu na samostatný život.

Chceme pre prijímateľov nenásilnou formou vytvárať nové možnosti pre aktívne spoločenské uplatnenie v živote, sebarealizáciu prostredníctvom cieľavedomého ovplyvňovania a organizácie spôsobu odpočinku, rekreácie a zábavy, dobrovoľného vzdelávania, záujmových činností (možnosť realizácie v siedmich ergoterapeutických dielňach, spoločenských aktivít, angažovanosti a hľadania resp. vytvárania vhodných pracovných príležitosti.

V zariadení podporovaného bývania nateraz našlo svoj domov šesť prijímateľov sociálnej služby, ktorí vyrástli v domove sociálnych služieb v Osadnom.V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa činnosť prijímateľov v podporovanom bývaní neustále zlepšuje. Pod dohľadom inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa prijímatelia zdokonaľujú v bežných domácich prácach, pri príprave jedál, upratovaní, praní, nakupovaní, cestovaní, hospodárení s vlastnými financiami. Zúčastňujú sa na spoločenských podujatiach, nadväzujú nové kontakty, učia sa orientovať v priestore a v bežných životných situáciách (obchod, lekár, pošta, doprava, inštitúcie.)

Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania
1. Odborné činnosti:
– základné sociálne poradenstvo
– špecializované sociálne poradenstvo
– dohľad
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
– sociálna rehabilitácia,
– pracovná terapia

2. Obslužné činnosti:
– ubytovanie,

3. Ďalšie činnosti:
– podmienky na prípravu stravy,
– úschova vecí,
– podmienky na záujmovú činnosť,
– poskytuje sa preprava.

4. Iné činnosti:
– používanie vlastných elektrospotrebičov
– doprovod na lekárske ošetrenie
– zabezpečovanie lekárskej starostlivosti