Deinštitucionalizácia a transformačný plán

Zásady a princípy DI

Inštitúcia je definovaná ako akákoľvek pobytová starostlivosť, kde sú obyvatelia izolovaní od širšej komunity, žijú spoločne, nemajú dostatočnú kontrolu nad svojím životom a nad rozhodnutiami, ktoré sa ich týkajú. Požiadavky samotnej organizácie sa často uprednostňujú pred individuálnymi potrebami jednotlivých prijímateľov.

Deinštitucionalizácia je jedným zo základných prostriedkov prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

Komunitné služby je súbor vzájomne prepojených a koordinovaných služieb poskytovaných v územne ohraničenej komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia znaky inštitucionálnej starostlivosti.

K zásadám pre transformáciu a deinštitucionalizáciu patrí:

 • rešpektovanie práv prijímateľov a ich zapojenie do rozhodovacích procesov
 • prevencia inštitucionalizácie
 • obmedzenie investícií do existujúcich inštitúcií
 • rozvoj ľudských zdrojov
 • hodnotenie a kontrola kvality
 • holistický prístup
 • nepretržité zvyšovanie informovanosti.

Oblasti zmeny (bývanie, zamestnanie, sociálny status…..)

 Slovenská republika ratifikovala medzinárodné dokumenty – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Dohovor OSN o právach dieťaťa, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a ďalšie dokumenty, ktorých dodržiavanie a uplatňovanie v živote je ťažko realizovať v zariadeniach poskytujúcich inštitucionálne sociálne služby.

Nezávislý život v bežnej spoločnosti vedie k väčšej samostatnosti osôb so zdravotným postihnutím a k rozvoju osobnosti jednotlivca. Ľuďom so zdravotným postihnutím je potrebné zabezpečiť možnosť voľby miesta pobytu, tiež to, kde budú žiť a s kým budú žiť. Dbať na to, aby neboli nútení žiť v určitom konkrétnom prostredí, aby mali prístup k celému spektru podporných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre nezávislý život v spoločnosti a pre začlenenie sa do nej. Zabrániť izolácii a segregácii v spoločnosti.

Naším cieľom je sprevádzať našich prijímateľov ich životom tak, aby sa každý z nich za našej odbornej a ľudskej pomoci a podpory aktívne dopracoval k vrcholu svojich možností a zaradil sa do bežného života.

Cieľom je posilňovať čo najväčšiu mieru psychickej a fyzickej sebestačnosti a samostatnosti s ohľadom na individuálne potreby a schopnosti prijímateľa, podporovať samostatné rozhodovanie o svojom živote, zabezpečovať prípravu na uplatnení sa v bežnom živote, poskytovať bývanie s čo najväčšou mierou súkromia, zabezpečovať podporu prijímateľov v spoločenských  kontaktoch, kontaktoch s rodinou a zabezpečovať kvalitné, moderné sociálne služby.

Za účelom naplnenia tohto cieľa je zo strany CSS Zátišie nevyhnutné a potrebné:

 • vytvoriť príjemné, kreatívne a motivujúce prostredie pre prijímateľov,
 • čo najlepšie poznať potreby, plány a sny prijímateľov,
 • rozvíjať tímový prístup pri riešení odborných otázok, ako aj pri tvorbe ich individuálnych plánov,
 • vytvárať a rozvíjať partnerský vzťah medzi zamestnancom, prijímateľom a jeho rodinou založený na vzájomnej úcte, dôvere a podpore,
 • podporiť integráciu prijímateľov do bežného života prechodom z ústavnej starostlivosti do alternatívnych foriem bývania – zariadenie podporovaného bývania
 • napĺňať zmysel života našich prijímateľov aj prácou, t.j. hľadať firmy, ktoré by mali pochopenie a vedeli by vytvoriť podmienky na jednoduché práce, ktoré by zvládli, napríklad jednoduché údržbárske práce – natieranie, maľovanie, práce pri úprave okolia – kosenie, hrabanie a pod.