Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID–19 – 4. fáza

Uvoľňovanie opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19 – 1. fáza
5. júna 2020
Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie
16. októbra 2020
Zobraziť všetko

Dočasné opustenie zariadenia

 

 1. FÁZA – od 01. 07. 2020

 

 • Prijímatelia CSS môžu samostatne opustiť priestory zariadenia bez ohľadu na účel.
 • Vycestovať do mesta Snina môžu prijímatelia v ľubovoľných dňoch týždňa
 • Dočasne opustiť zariadenie môžu prijímatelia aj v skupine, prípadne so sprievodom zamestnanca CSS.
 • Prijímatelia môžu opustiť zariadenie a odísť do domáceho prostredia na neobmedzený čas.
 • CSS umožňuje organizovať s prijímateľmi spoločné aktivity v rámci obce Osadné a v meste Snina.
 • Prijímatelia sa môžu zúčastňovať bohoslužieb bez fyzického kontaktu.
 • Prijímatelia môžu vykonávať športové aktivity bez fyzického kontaktu.
 • Pred odchodom zo zariadenia sú prijímatelia povinní podpísať evidenciu dočasného opustenia zariadenia. Údaje z evidencie svojim podpisom potvrdí zodpovedný zamestnanec prítomný na zmene.
 • Prijímatelia zariadenia a sprevádzajúce osoby musia mať počas celej doby dočasného opustenia zariadenia vhodne prekryté horné dýchacie cesty – rúško, šatka. Pri nákupe v obchode používajú aj jednorazové rukavice.
 • Po návrate prijímateľa a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia je povinnosťou vykonať hygienu rúk použitím dezinfekčného mydla.
 • Ak sa u prijímateľa po dobu 14 – dní po dočasnom opustení zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, prijímateľ bude bezodkladne izolovaný od ostatných prijímateľov. Ďalší postup bude konzultovaný s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 • Prijímatelia sú povinní aj mimo zariadenia rešpektovať a dodržiavať zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 a to najmä:

 

 • Umývať si ruky mydlom a teplou vodou.
 • Utierať si ruky jednorazovou papierovou utierkou.
 • Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.
 • Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa a úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovou a následne ju zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Dodržiavať vzdialenosť najmenej 2 metre medzi sebou.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.