Náš i Váš domov

Výroba sviečok z odpadového vosku
13. februára 2011
Zariadenie poskytuje služby pre 69 klientov
28. júna 2011
Zobraziť všetko

5. mája 2011 sme sprístupnili v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči výstavu s priliehavým názvom Náš i Váš domov, zorganizovanú v spolupráci s Domovom sociálnych služieb a Občianskym združením Rovnocenní v Osadnom.

Vo výstavných priestoroch majú návštevníci múzea možnosť nahliadnuť do sveta mentálne postihnutých jedincov z Domova sociálnych služieb v Osadnom, z domova v dedinke, vraj na „konci sveta, na konci zastávky autobusu. Zariadenie sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou sa nachádza v malebnom prostredí severovýchodnej časti Nízkych Bezkýd, iba 5 km od štátnej hranice s Poľskom.

Budova, v ktorej sa nachádza terajší domov sociálnych služieb, bola pôvodne majetkom Ministerstva vnútra ČSR. Postavili ju v roku 1938 pre potreby pohraničnej stráže. Pre svoju neúčelnosť bola v roku 1958 odovzdaná do správy majetku Okresného národného výboru v Humennom. Na tomto mieste sa začína písať história Domova sociálnych služieb v Osadnom. Budova sa stala útočiskom pre duševne postihnuté deti od 3 do 12 rokov, ktorým sa poskytovala ústavná sociálna starostlivosť. Oficiálnym dátumom vzniku Ústavu sociálnej starostlivosti v Osadnom je 10. júl 1961, kedy sa slávnostne otvorila prevádzka ústavu. Jeho vedením bol poverený Michal Andruch z Osadného. V zariadení bolo v tom čase umiestnených 13 detí. V roku 1964 sa začalo s prístavbou vedľajšej administratívnej budovy. 1. júla 1974 bol zriadený Okresný ústav sociálnych služieb v Humennom, pod ktorého správu patril aj Ústav sociálnej starostlivosti v Osadnom. Počet chovancov sa zvýšil na 86. Dňa 1. 7. 1998 Krajský úrad v Prešove zriadil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Osadnom. V roku 1999 bola kapacita zariadenia upravená na 70 miest.

Od 1. 1. 2004 je Domov sociálnych služieb v Osadnom v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Prešovského samosprávneho kraja so sídlom v Prešove. 1

V súčasnosti tu svoj domov našlo 69 zdravotne postihnutých klientov vo veku od 1 do 39 rokov, ktorým kolektív pracovníkov vytvára a poskytuje domov plný lásky, porozumenia, pohody. Domov, v ktorom klienti získavajú návyky, zručnosti, vedomosti primerané svojmu zdravotnému postihnutiu. Pracovný tím pozostávajúci zo špeciálnych pedagógov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, ergoterapeutov klientom poskytuje 24-hodinovú základnú a špeciálnu psychosociálnu či pracovnú rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, či individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť.

Nádherné, originálne vystavované exponáty tých najrozmanitejších techník sú výsledkom práce klientov pod vedením skúsených ergoterapeutov. Termín ergoterapia pochádza z gréckych slov ergon (práca) a terapia (liečenie). Zhoduje sa s pojmom liečba prácou. K základným druhom ergoterapie v zariadení sociálnych služieb patrí: sebaobsluha, upratovacie činnosti a práca v ergoterapeutických dielňach – košikárskej a textilnej.

Slávnostné otvorenie výstavy „Náš i Váš domov“, pri príležitosti 50. výročia vzniku domova, svojou prítomnosťou poctili samotní klienti domova, v doprovode svojich pedagógov a riaditeľa PhDr. Jána Šrenkela, ďalej pracovníčky Odboru sociálneho Prešovského samosprávneho kraja, zástupcovia špeciálnych škôl a zriadení z Levoče a blízkeho okolia i široká verejnosť.

Kolektívu pracovníkov jubilujúceho Domova sociálnych služieb v Osadnom prajeme do ďalších dní veľa pracovných a tvorivých síl, pevné zdravie, toleranciu, takt i energiu k prekonávaniu každodenných starostí a veľa spokojných zdravotne postihnutých klientov.

Výstava v levočskom múzeu potrvá do 27. mája.           

Ústav informácií a prognóz školstva