Zariadenie poskytuje služby pre 69 klientov

Náš i Váš domov
4. mája 2011
Krídla túžby 2011
20. septembra 2011
Zobraziť všetko

29.06.2011

DSS v Osadnom 17. júna oslávil 50. výročie svojho vzniku

50. výročie vzniku Domova sociálnych služieb v Osadnom

Za 50 rokov existencie prešiel Domov sociálnych služieb v Osadnom mnohými výraznými zmenami. V začiatkoch existencie zariadenia sa starostlivosť poskytovala deťom od troch do pätnástich rokov. Išlo predovšetkým o klientov s ťažkým zdravotným postihnutím s mentálnou retardáciou rôzneho stupňa, pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nakoľko rodičia nedokázali, prípadne nemali záujem zabezpečiť starostlivosť týmto deťom, preberal zodpovednosť za ich osud štát prostredníctvom existujúcich sociálnych zariadení.
Po transformácii sociálnej sféry prešiel Domov sociálnych služieb v Osadnom do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje zariadenie v súčasnosti sociálne služby pre 69 klientov. Ide o mužov aj ženy (chlapcov aj dievčatá), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, bez vekového obmedzenia.
Klienti domova sú vedení k sebestačnosti, samostatnosti, k zvládaniu určitých zručností, k integrácii do spoločnosti.
Svoje schopnosti a šikovnosť prezentovali klienti v kultúrnom programe v rámci osláv 50. výročia DSS spoločne s ďalším pozvanými hosťami, ktoré sa konali na miestnom amfiteátri v obci Osadné.

Klientov a zamestnancov DSS prišli pozdraviť poslanci zastupiteľstva PSK, Nadežda Sirková a Jozef Savka, tiež Magdaléna Salančíková a Viera Filipová z odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, vedúca odboru sociálneho PSK Margita Ďorďová, bývalí riaditelia a zamestnanci zariadenia, rodičia klientov, príbuzní, priatelia aj sympatizanti DSS.
Vedenie DSS v Osadnom vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli k dôstojnému priebehu osláv 50. výročia založenia zariadenia a zároveň aj tým, ktorí osobne, prostredníctvom vyslaných zástupcov, prípadne písomným pozdravom zablahoželali zariadeniu k výročiu a dosiahnutým výsledkom.
Kladné ohlasy hostí sú pre DSS v Osadnom nielen príjemným potešením a zadosťučinením za vykonanú prácu, ale sú predovšetkým výzvou na udržanie súčasného štandardu a neustáleho skvalitňovania dosahovaných výsledkov.

Osadné 28. júna 2011

PhDr. Ján Šrenkel
riaditeľ