Cesty do komunity

Cesty do komunity – úvodné stretnutie o komunitných službách
2. februára 2015
Plánovanie zamerané na človeka v Žiline
25. mája 2015
Zobraziť všetko

Vo štvrtok, 5. februára, sme spoločne s CSS Zátišie a Prešovským samosprávnym krajom otvorili úvodné stretnutie v komunite, na obecnom úrade v Osadnom. Hlavným cieľom stretnutia bolo zoznámiť významných aktérov v lokalite s transformačnými zámermi zariadenia a jeho zriaďovateľa.
Úvodom riaditeľ zariadenia – PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel v krátkosti predstavil účastníkov, usadených, ako on sám poznamenal, „za jedným stolom, lebo všetci sme si tu rovní a nikto nie je bokom“. Slova sa následne ujal expert pre sociálne služby Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. Veľmi ľudsky a hodnotovo priblížil základné myšlienky deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb, jej východiská a oporu v slovenských zákonoch, ale najmä v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nasledovala krátka informácia o samotnom projekte NP DI. Zdôraznila, že ide o pilotné overenie, ako v našich podmienkach zavádzať zmeny, ako sieťovať zariadenia a ľudí v komunite, ako im pomáhať prekonávať prekážky nielen dané, ale aj tie, ktoré vznikajú počas trvania projektu. Veľmi dôležitým momentom bolo vyslovenie verejnej podpory procesu DI zo strany zriaďovateľa zariadenia – Prešovského samosprávneho kraja. Je nevyhnutné, aby o nej ľudia vedeli. Kľúčovým sa ukázal príspevok riaditeľa zariadenia, kde prezentoval spoločné vízie a plány, ako CSS transformovať. Vo svojich predstavách je zariadenie naozaj pomerne konkrétne – transformačný tím uvažuje o rozptýlení bývaní v okruhu 30 km okolo centrály, ktorá by mala byť (aj kvôli jednoduchšej komunikácii s úradmi a ľahšej dostupnosti) v Snine. Sú nachystané modely bývania a vytvorené dvojice obyvateľov na základe vzájomných preferencií. Už dnes má CSS Zátišie prvého voliča, niektorí obyvatelia používajú bankomatové a dopravné karty, a je obrovským pozitívom, že zariadenie sa začína pripravovať na proces prinavracovania spôsobilosti na niektoré právne úkony svojim obyvateľom. Veď slečna Eva, pán Marcel, pán Berto a ďalší chcú a môžu pracovať.
Práve na posledné spomínané zareagovala expertka pre podporované zamestnávanie PhDr. Viera Záhorcová, PhD. Priblížila možnosti zamestnania, ktoré existujú pre ľudí s postihnutím. Na konkrétnych príkladoch na Slovensku ukázala, ako sa to dá. Pretože veľmi kľúčovou časťou procesu deinštitucionalizácie je zamestnávanie obyvateľov zariadení. Mali by sme byť pripravení ponúknuť im možnosť na zmysluplné trávenie času, prípravu na možné uplatnenie na bežnom trhu práce, vytvoriť im pracovné miesta, a tak im umožniť byť čo najviac samostatnými. Eva chce pracovať v práčovni, Marcel aj ďalej rozvážať jedlo spoluobčanom v dôchodkovom veku a robiť opatrovateľa, Berto pracovať v drevárskej dielni alebo na píle.
Cirkevné centrum voľného času, úrad práce v Snine, starosta v Osadnom, duchovní predstavitelia v komunite – niektorí účastníci stretnutia sa cítili byť inšpirovaní aj pre svoju vlastnú prácu. V neformálnych diskusiách po oficiálnej časti, sme spoločne nachádzali možnosti, ako zapracovať myšlienky DI a práce v komunite aj do ich vlastnej agendy. Jasne sme dokázali pomenovať oblasti, kde bude treba širšiu spoluprácu a z ľudí bolo cítiť, že prišli lebo chceli a nie preto, že sa to od nich očakávalo. A to je pre budúcu možnú spoluprácu veľmi pozitívnym signálom. Otázka, čo dnes stojí pred zriaďovateľom, vedením zariadenia a komunitou, je budova a areál, ktorý plánujú obyvatelia opustiť.
Komunita je prostredie, v ktorom žijeme. Vytvárame si v nej viac či menej funkčné vzťahy. Tie potom v prípade potreby využívame. Rovnako by na tom mali byť aj obyvatelia zariadení. Tiež by mali mať v komunite vybudované vzťahy a väzby. Mali by mať vytvorené také prostredie, ktoré by im čo najmenej prekážalo v normálnom živote. Alebo naopak. Prostredie, ktoré by im umožnilo, pokiaľ možno, úplnú inklúziu do spoločnosti a podporovalo ich v bežnom živote.

[widgetkit id=123]