Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých – odborná konferencia

Plánovanie zamerané na človeka v Žiline
25. mája 2015
ZÁVEREČNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DEINŠTITUCIONALIZÁCIA SYSTÉMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
14. októbra 2015
Zobraziť všetko

Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých boli hlavnou témou odbornej konferencie, ktorú organizovalo Centrum sociálnych služieb Zátišie, Implementačná agentúra MPSVR SR, Prešovský samosprávny kraj – sociálny odbor a Občianske združenie Rovnocenní, v rámci Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb.“
Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor pre výmenu informácií, skúseností a najnovších poznatkov z oblasti individuálneho plánovania a aktivizácie prijímateľov sociálnych služieb v komunite. Aj touto cestou sme chceli prispieť k šíreniu odborných poznatkov v záujme zvýšenia kvality života tých, o ktorých sa dennodenne staráme. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Jánovi Šrenkelovi, ktorý poukazal na to, že „Premena inštitucionálnych sociálnych služieb na služby poskytované v komunite je postupná. Vďaka tejto premene čaká mnohých prijímateľov, nielen z Osadného, nový domov. Nové komunitné sociálne služby pomôžu občanom s postihnutím nielen lepšie bývať, ale najmä ľahšie sa začleniť do bežného života v komunite. Dávajú im šancu žiť plnohodnotný život, poskytujú im priestor na nové pracovné aktivity a možnosti trávenia voľného času takým spôsobom, na aký sme zvyknutí. Život v komunite, narozdiel od života v zariadení, sa veľmi približuje životu ľudí bez postihnutia. Bývanie v domoch či bytoch namiesto v zariadeniach je len jednou z viacerých zmien. Je dôležité, aby sa sociálne služby pre ľudí s postihnutím stali bežnou súčasťou našich obcí a miest“.
Podporu a prísľub spolupráce v procese prišiel vyjadriť aj primátor mesta Snina Ing. Štefan Miľovčík.
PhDr. Miroslav Cangár objasnil kontext zmien, dôvody a východiská ľudskoprávneho prístupu v sociálnych službách a potreby komunitných služieb. Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. objasnil v rámci programu odbornej konferencie význam zmeny prostredia na poskytované sociálne služby a kvalitu života prijímateľa. Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb v SR na obdobie rokov 2015-2020, legislatívnymi možnosťami komunitných služieb a potrebou sieťovania sa zaoberala vo svojom príspevku Mgr. Lýdia Brichtová, PhD. Odbornú analýzu a popis prechodu konkrétneho klienta z inštitucionalizovaného prostredia DSS do komunity nám zas predstavila riaditeľka DSS Slatinky Mgr. Denisa Nincová.
Sprievodnou akciou konferencie boli aktivity prijímateľov a ich priateľov dobrovoľníkov z Cirkevného centra voľného času v Snine v komunite. Navštívili kozmetičku, kaderníčku, drevársku výrobu, pizzériu a kaštieľ. Svoj voľný čas trávili i nákupmi a kreatívne sa zapojili do výroby obrazov v Matici Slovenskej. Svoje zážitky si prijímatelia spolu s účastníkmi konferencie vymenili pri káve počas obeda.
Druhý blok konferencie, ktorý sa konal poobede, bol zameraný na praktické workshopy komunitných služieb, individuálneho plánovania, univerzálneho navrhovania, sieťovania sociálnych služieb a služieb zamestnanosti.
Nové výzvy, splnené podmienky a chuť zmeniť mnohé aj na konci sveta. Nové podmienky na život, ktorý povedie k väčšej samostatnosti a osobnostnému rozvoju, chceme poskytnúť nielen našim prijímateľom, ale aj ľuďom s postihnutím, ktorí dnes žijú so svojimi rodičmi či príbuznými. To všetko však len za predpokladu, že sa budú v regióne rozvíjať potrebné, individuálne cielené sociálne sociálne služby.

[widgetkit id=137]