Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Výročné správy
22. októbra 2012
Klientov v zariadeniach sociálnych služieb čakajú významné zmeny, ktoré im pomôžu dosiahnuť plnohodnotnejší život
17. septembra 2014
Zobraziť všetko

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) je realizovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho hlavným cieľom je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a zároveň pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho operačného programu, prioritná os 2 Sociálna infraštruktúra na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie.

V zariadeniach sociálnych služieb zapojených do projektu v participujúcich samosprávnych krajoch budú pod odborným vedením metodického tímu expertov pracovať interdisciplinárne transformačné tímy, ktoré po absolvovaní špecializovaných vzdelávacích kurzov dokážu individuálne pripravovať podmienky pre presťahovanie sa klientov do komunity a tiež samotných klientov na adaptabilné zvládnutie celého procesu.

Realizáciou projektu získajú klienti zariadení sociálnych služieb, zamestnanci verejných zariadení sociálnych služieb, zriaďovatelia – zamestnanci samosprávnych krajov cenné skúsenosti, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015.

Cieľ projektu:

  • Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

Špecifické ciele projektu:

  • Vytvoriť základné podmienky na úspešný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
  • Naštartovať a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

Viac informácií: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-di

Slogan ESF OP ZaSI