Podlimitné zákazky s využitím ET (elektronického trhoviska)

O Marekovi…
3. februára 2016
Zobraziť všetko

Verejný obstarávateľ je povinný použiť elektronickú aukciu pri obstarávaní podlimitných bežne dostupných tovarov, služieb a prác s predpokladanou hodnotou zákazky nad 15 000,00 €.

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronickým kontraktačným systémom je popísaný v § 13 a 14 zákona, a § 109 až 112 zákona. Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie

a) nových cien upravených smerom nadol,

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác je podrobne popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú zverejnené na stránke www.eks.sk

Zmluvné vzťahy a podrobný detail CSS Zátišie ako objednávateľa nájdete na stránke www.eks.sk.

Zákazky zrealizované na elektronickom trhovisku a detail objednávateľa CSS Zátišie si môžete pozrieť na: