Vízia CSS Zátišie

Všeobecne o transformácií a deinštitucionalizácií sociálnych služieb
20. decembra 2015
7 princípov univerzálneho navrhovania
1. februára 2016
Zobraziť všetko

Transformácia predstavuje dlhodobý proces zmeny spôsobu, formy a miesta poskytovania sociálnych služieb. Zmyslom deinštitucionalizácie a transformácie nie je rušenie alebo obmedzovanie sociálnych služieb pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ale snaha ponúknuť ľuďom s postihnutím možnosť žiť život v bežnom prostredí porovnateľný so životom ich vrstovníkov s mierou podpory pracovníkov v sociálnych službách. Ide o postupnú premenu spôsobu a podmienok poskytovania starostlivosti ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, nejde teda o rušenie sociálnych služieb alebo ich útlm.

Všeobecná vízia vychádza zo základných dokumentov, ktoré sú záväzné nielen pre zariadenie a jeho zriaďovateľa, ale aj pre celú Slovenskú republiku a medzinárodné spoločenstvo, a ktoré sa týkajú napĺňania základných ľudských práv. Ide najmä o tieto strategické dokumenty:
• Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
• Stratégia DI systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020.

Dôležité je
 Poskytovať sociálne služby podľa individuálnych potrieb a požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím. Pomáhať ľuďom so špecifickými potrebami žiť čo najviac nezávislým spôsobom života.
 Proces deinštitucionalizácie z pohľadu presťahovania občanov so zdravotným postihnutím do sociálne integrovaných, malokapacitných prevádzok.
 Sprístupniť fyzické prostredie debarierizáciou a ich účelným vybavením tak, aby boli účelné a prístupné aj osobám odkázaným na invalidný vozík.
 Scitlivovať postoje verejnosti voči ľuďom so zdravotným postihnutím v komunite mesta Snina a okolí.
 Zvyšovať kvalitu sociálnych služieb prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a supervízie.
 Rozšíriť ponuku sociálnych služieb o nedostatkové ambulantné sociálne služby pre ľudí so špecifickými potrebami a ich rodiny – služby včasnej intervencie, DSS s denným pobytom.
 Zabezpečiť čo najviac individuálny prístup k občanom so zdravotným postihnutím, poskytovať služby na základe ich požiadaviek a preferencií, podporovať ich v nezávislom živote, v začlenení sa do spoločnosti, vo využívaní všetkých dostupných komunitných služieb.

Špecifická vízia
Vízia CSS Zátišie je poskytovať také sociálne služby, ktoré občanom so zdravotným postihnutím umožnia žiť v prirodzenom prostredí spoločnosti.
 Sociálne služby budú poskytované na základe individuálneho prístupu, rešpektovania práv a budú zodpovedať potrebám a možnostiam občanov so zdravotným postihnutím.
 Postupne plánujeme opustiť priestory CSS Zátišie v Osadnom, terajšie inštitucionálne sociálne služby s ústavnými rysmi nahradíme novou vytvorenou sieťou sociálnych služieb poskytovaných v komunite.
 Plánujme vytvoriť pre prijímateľov sociálnej služby priestorové a materiálne prostredie, v ktorom si budú môcť uplatňovať svoje základné ľudské práva a slobody, čo prispeje k rovnosti ich príležitostí.
 Vytvoríme podmienky na poskytovanie absentujúcich ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov tak, aby vznikol kontinuálny systém sociálnych služieb, ktorý bude reflektovať potreby občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov v priebehu celého ich života. Aby im bola v každom období poskytnutá adekvátna podpora, čo umožní občanovi so zdravotným postihnutím zotrvať vo svojom prirodzenom, rodinnom prostredí.

V rámci deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb plánujeme:
1) Výstavbu účelových objektov v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania pre poskytovanie služieb ZPB, DSS a Špecializovaného zariadenia.
3) Poskytovanie terénnej sociálnej služby a to prostredníctvom sociálnej služby – podpora samostatného bývania pre prijímateľov s najnižšou mierou podpory.
5) Debarierizáciu a rekonštrukciu objektu pre poskytovanie nedostatkových ambulantných sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinných príslušníkov – špecializované sociálne poradenstvo – Centrum Snoezelen, rehabilitácie a sociálnych služieb /pôvodné Rehabilitačné stredisko v Snine/.

Naša súčasná vízia sa týka zvýšenia kapacity sociálnych služieb ako podpora samostatného bývania, zariadenia podporovaného bývania, špecializovaného zariadenia v meste Snina a okolitých obciach. CSS Zátišie má v pláne poskytovať sociálne služby, okrem mesta Snina, aj v obciach Osadné, Pčoliné a Pichné. Dôvodom je predovšetkým existencia a dostupnosť nadväzujúcich služieb, možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce, občianska vybavenosť. Predmetom rokovania je mapovanie individuálnych potrieb prijímateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom rešpektujeme ich možnosti, mieru postihnutia, zručnosti, schopnosti, väzby na rodinu i priateľov.