ZÁVEREČNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DEINŠTITUCIONALIZÁCIA SYSTÉMU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých – odborná konferencia
15. júna 2015
Všeobecne o transformácií a deinštitucionalizácií sociálnych služieb
20. decembra 2015
Zobraziť všetko

V dňoch 14.-15. októbra 2015 sa v priestoroch hotela Senec Lake Resort, Slnečné jazerá konala Záverečná medzinárodná konferencia „Deinštitucionalizácia systému sociálnych služieb v Slovenskej republike“ v rámci Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Konferenciu viedol Miroslav Cangár.Bloky medzinárodnej odbornej konferencie boli zamerané na zmenu paradigmy sociálnych služieb, kde Slavomír Krupa objasnil vo svojom príspevku Význam zmeny prostredia na poskytované sociálne služby.
V panelovej diskusii nám priblížili transformáciu sociálnych služieb Elizabeth Garnham (GB) Elizabeth Garnham (GB)/South West Employment Institute Pete Kercher (GB)/European Institute for Design and Disability – Design for All Europe Keith Martin (AU)/Epic Australia.
JUDr. Maroš Matiaško /Fórum pre ľudské práva/ Československá odborná spoločnosť pre komunitné služby objasnil dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho dopad v realite súdnej praxe.
Riaditeľ CSS Zátišie Ján Šrenkel vo svojej prezentácií „Naša spoločná cesta životom v Zátiši“ predstavil cestu transformácie zariadenia sociálnych služieb, od inštitucionálnych podmienok, humanizácie, ergoterapie až po súčasnosť. „Návrat prijímateľov do rodiny, zvýšenie ich kvality života, i kvality poskytovaných sociálnych služieb a vytvorenie regionálnej siete poskytovaných sociálnych služieb je to o čo sa snažíme“ dodáva na záver príspevku riaditeľ CSS Zátišie.
Priestor na vyjadrenie svojich pocitov, túžob, cestu k samostatnosti i splnenie si čiastkových cieľov svojho života mali prijímatelia sociálnych služieb v panelovej diskusii. „Pracujem, rozvážam obedy z domova pre ľudí z obce, aj bývalému riaditeľovi“…rozprával Marcel Janič, z CSS Zátišie. Svoje úprimné slová, odvahu a odhodlanie vystúpiť pred všetkými účastníkmi konferencie ukončil Marcel konštatovaním…“Keď som prvýkrát išiel na nákup sám do mesta, mal som strach, obrovský, ale povedal som si, že to zvládnem…Dnes mi to nerobí žiaden problém“.
V priestoroch kongresovej sály bola nainštalovaná i výstava fotografií Martina Baláža, ktoré vznikli zachytením života prijímateľov počas celého programovacieho obdobia v zapojených zariadeniach sociálnych služieb.
Druhý deň konferencie bol zameraný na zmenu fyzického prostredia v rámci transformácie. Lea Rollová/ CEDA / Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania/ sa vo svojom príspevku zamerala na význam bezbariérovosti fyzického prostredia, univerzálne navrhovanie ako navrhovanie produktov, prostredí, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v čo najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav.
Dôležitou súčasťou konferencie bol blok orientovaný na zmeny v aktivizácií a zamestnávaní. Viera Záhorcová zo Slovenskej únie podporovaného zamestnávania svojim príspevkom pomenovala výzvy a prínosy podporovaného zamestnávania pre aktérov procesu DI. Podporu aktivizácie v zamestnávaní predstavila aj starostka Tatiana Olvecká obce Lipová.
V panelovej diskusii o prvom zamestnávaní prijímatelia Viktor z DSS Ladomierská Vieska, Ľudovít – DSS Okoč – Opatovský Sokolej a František z DSS Slatinka rozprávali o svoje zamestnaní a uplatnení sa na trhu práce.
Záver medzinárodnej konferencie patril praktickým workshopom „Ako zlepšiť postavenie občanov so zdravotným postihnutím v spoločnosti“, „Zamestnávanie a aktivizácia“, „Kritéria IROP a zmeny fyzického prostredia“, „Sebaobhajovanie“.
Krokmi a smerovaním k cieľu Národného projektu Deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, ktorý oslobodí prijímateľov týchto služieb od závislosti na jednom zariadení a namiesto toho poskytne komplex kvalitných alternatívnych verejných služieb, ktoré im umožní slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity“ zneli povzbudivé slová na záver.

[widgetkit id=151]