Prehľad činnosti KS za II. polrok 2015

  Zobraziť všetko

  Za obdobie mesiacov júl až december 2015 sa v krízovom stredisku v pobytovej forme vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately jednému maloletému (ďalej mal.) dieťaťu na základe rozhodnutia súdu o vydaní predbežného opatrenia, trom mal. deťom na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, siedmim mal. deťom na základe žiadosti zákonného zástupcu (dohody s rodičom) a dvom plnoletým fyzickým osobám /s ťažkým zdravotným postihnutím/ na základe žiadosti zákonného zástupcu, vzhľadom k tomu, že sa rodina nachádzala v krízovej životnej situácii.

  Tab. č. 1 – Prehľad počtu prijatých a prepustených mal. detí v KS v Snine za II. polrok 2015

  – rozdelené podľa pohlavia

  Počet detí v KS

  za II . polrok 2015

  Z toho na dohodu

  Z toho

  dievčatá

  Z toho chlapci

  Z toho prijatých

  Z toho prepustených

  13

  9

  4

  8

  9

  3

                                                  


  Graf č. 1 Prehľad počtu mal. detí v KS – začiatok a ukončenie poskytovania SPODaSK

  Graf č. 2 Prehľad veková štruktúra umiestnených detí v krízovom stredisku za II. polrok 2015

  Tab. č. 2 – Prehľad počtu prijatých mal. detí a druhu prijatia za II. polrok 2015

  Dátum prijatia

  mal. detí

  do KS

  Počet mal.

  detí

  Druh prijatia (predbežné opatrenie, výchovné opatrenie, dohoda so zákonným zástupcom)

  02.07.2015

  4

  Na základe dohody s rodičom /Stará Ľubovňa/

  03.07.2015

  1

  Na základe dohody s rodičom /Snina/ plnoletá fyzická osoba

  11.11.2015

  1

  Na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia /Stará Ľubovňa/

  16.11.2015

  2

  Na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia/Stará Ľubovňa/

  19.11.2015

  1

  Na základe dohody s rodičom /Snina/ plnoletá fyzická osoba

             

  1. uvedených detí boli jedno mal. dieťa batoľa, 2 mal. deti v predškolskom a 6 mal. detí v školskom veku a 1 mal. dieťa so skončenou základnou školskou dochádzkou a 2 plnoleté fyzické osoby umiestnené na základe žiadosti zákonného zástupcu (dohody s rodičom).

  Základnú školu na Budovateľskej ulici v Snine navštevovalo 1 mal. dieťa, Špeciálnu základnú školu v Snine navštevovali 4 mal. deti. Strednú odbornú školu polytechnickú v Humennom navštevovalo  1 mal. dieťa a 1 mal. dieťa malo ukončenú povinnú školskú dochádzku.

  Tab. č. 3 – Prehľad školskej a predškolskej dochádzky mal. detí, ktorým sa poskytovala SPODaSK v KS v II. polroku 2015

  Iniciály dieťaťa

  Škola a predškolské zariadenie

  A.Č.

  Materská škola

  G.G.

  Materská škola

  F.Č.

  Špeciálna základná škola, Snina

  S.D.

  Špeciálna základná škola, Snina

  P.D.

  Špeciálna základná škola, Snina

  P.D.

  Špeciálna základná škola, Snina

  V.Č.

  Základná škola Budovateľská, Snina

  V.L.

  Stredná odborná škola – polytechnická, Humenné

  T.D.

  Ukončená povinná školská dochádzka

  Tab. č. 4 – Prehľad ukončenia poskytovania SPODaSK

  Dátum ukončenia poskytovania SPODaSK

  mal. deťom

  Počet

  mal.

  detí

  Druh ukončenia

  06.07.2015

  1

  Na základe dohody s rodičom, plnoletá fyzická osoba

  10.11.2015

  1

  Na základe dohody s rodičom

  26.11.2015

  1

  Na základe dohody s rodičom, plnoletá fyzická osoba

   

  Tab.č.5 – Prehľad umiestnených mal. detí v krízovom stredisku podľa jednotlivých ÚPSVaR na základe rozhodnutia súdu

  ÚPSVaR

  oddelenie

  SPODaSK

  za rok 2015

  Počet umiestnených

  mal. detí v 

  krízovom stredisku

  Stará Ľubovňa

  3

  Snina

  1

            

   

  Mal. deti umiestnené v krízovom stredisku pochádzajú z dysfunkčných rodín. Najčastejším dôvodom vyňatia z ich prirodzeného rodinného prostredia bolo, že život, zdravie a vývoj dieťaťa bolo vážne ohrozené a  narušené, nepravidelná dochádzka do školy – záškoláctvo, zanedbávanie zo strany rodičov, alkoholizmus, krádeže detí, trestná činnosť rodičov, navádzanie k trestnej činnosti detí zo strany rodičov a umiestnenie mal. dieťaťa na základe žiadosti zákonného zástupcu (krízová situácia v rodine, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky).

  Rodičia mal. detí umiestnených v krízovom stredisku na základe žiadosti sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Ak je zákonný zástupca, ktorý požiada o umiestnenie dieťaťa do krízového strediska, so spoločne posudzovanými osobami v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, je povinný platiť úhradu mesačne najviac vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 601/2003 o životnom minime v znení neskorších predpisov.

  Výchova a starostlivosť poskytovaná mal. deťom v krízovom stredisku

  Starostlivosť o dieťa po prijatí do krízového strediska sa odvíja od veku, zdravotného stavu a od aktuálnej úrovne jeho psychického, fyzického a sociálneho vývinu. V adaptačnej fáze sme poskytovali odbornú pomoc deťom, zameranú na bezpečné spracovanie odlúčenia od rodičov a rodiny.

  Deti predškolského veku navštevovali materskú školu, školopovinné deti boli po prijatí zaradené do vyučovacieho procesu v škole. U všetkých detí sme po čase zaznamenali viditeľné pozitívne zmeny v dosahovaných školských výsledkoch.

  Prijatím dieťaťa do krízového strediska začal aj proces riešenia zdravotných problémov, nakoľko väčšina detí potrebovala okrem starostlivosti pediatra aj liečbu v odborných ambulanciách – detská neurológia, kožná, ORL, psychiatrická, urologická, kardiologická, infektologická, gynekologická, sexuologická.

  Život v prostredí, z akého väčšinou prichádzajú naše deti, zanecháva dlhodobé alebo aj trvalé následky na ich zdraví. Podvýživa, nevhodná strava, parazity, nedostatočná hygiena, chronické ochorenia horných dýchacích ciest, uší, úplná absencia povinných očkovaní sú najčastejšie ochorenia detí z málo podnetného prostredia.

  Vývinové oneskorenia prijímaných detí často nie sú zapríčinené vrodenými dispozíciámi, ale vyplývajú z málo podnetného výchovného prostredia. Prijaté mal. deti nadväzovali s ťažkosťami sociálny a verbálny kontakt. Úroveň komunikačných schopností bola veľmi nízka. Nerozumeli a ani nerozprávali v slovenskom jazyku. Úroveň rozumových schopností mal. detí bola nízka. Väčšina školopovinných deti bola s vrodeným defektom rozumových schopností. Deti mali značné medzery vo vedomostiach. Ku školskej príprave neboli motivované, pamäť a pozornosť nerozvinutá, neboli zvyknuté pravidelne sa učiť, pre ich rodičov prospech nebol dôležitý a deti nepoznali ocenenie za úsilie a úspech v škole.

       Deťom vytvárame prostredie čo najviac sa približujúce realite skutočného domova. Vo voľnom čase /po splnení si školských povinností/ sledujú televíziu, hrajú hry, pracujú na počítači, počúvajú hudbu, pracujú s internetom, hrajú futbal na ihrisku, bicyklujú, korčuľujú sa a pod. Samostatnosť detí rozvíjame v kuchyni. Učia sa samotnej príprave jedla, ale aj všetkým domácim prácam, ktoré im neskôr umožnia ľahšie sa zapojiť do bežného života.

     Všetky aktivity s deťmi smerujeme a zameriavame k zvyšovaniu sebavedomia u detí, i k vzájomnej spolupráci, pomoci jeden druhému. No čo je najdôležitejšie, mal deti zažívajú pocit spolupatričnosti a pocit, že sú prijímaní.

  Sociálna práca s mal. dieťaťom a rodinou

  Sociálnu prácu s deťmi v krízovom stredisku vykonávame na základe vypracovaných individuálnych plánov na zvládnutie krízy. Individuálne plány vypracovávame na základe sociálnej správy, sociálnej diagnostiky, kazuistiky mal. dieťaťa, psychologického vyšetrenia, špeciálno-pedagogického vyšetrenia a vykonaného anamnestického rozhovoru s mal. dieťaťom. Súčasťou individuálnych plánov na zvládnutie krízy sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Súčasťou plánu je i spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa. Plnenie individuálneho plánu na zvládnutie krízy vyhodnocujeme písomne najmenej raz za 2 mesiace. V súlade s individuálnym plánom na zvládnutie krízy dbáme na posilnenie vzťahov mal. detí s biologickou rodinou.

  Vzniknutú krízovú situáciu mal. detí a rodiny riešime vzájomnou spoluprácou so zástupcami ÚPSVaR oddelení SPO.

  Našou prioritou je aktívna spolupráca s rodinou mal. detí, zadefinovanie vlastného problému a participácia pri hľadaní vlastných ciest i samotnom riešení. Stratégia účelných intervencií s mal. dieťaťom a rodinou, aktívnou spoluprácou s ÚPSVaR oddeleniami SPODaSK, mestským úradom, komunitnými centrami smerovali k týmto cieľom: riešenie a  obnova rodinnej rovnováhy, pomoc a podpora pri zvládaní náročných situácií.

  Hlavným cieľom však bolo posilňovanie rodičovských zručnosti a schopnosti, poskytovanie pomoci pri výchove, motivácia a povzbudzovanie rodín, aby sa mal. dieťa, ktoré bolo vyňaté z rodiny mohlo vrátiť späť do rodinného prostredia.

  Ak samotní rodičia sa o svoje dieťa nevedia, nemôžu, nechcú starať, alebo ohrozujú jeho zdravý vývin a dieťa sa nemôže vrátiť do svojej biologickej rodiny pripravujeme mal. dieťa na náhradnú rodinnú starostlivosť.

  Poskytujeme základné a špecializované sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, záujmovú činnosť, sociálno-terapeutické aktivity zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Pri práci s deťmi uplatňujeme metódy rozhovoru, pozorovania, konfrontácie, metódy orientované na podporu a povzbudzovanie detí, monitorovanie správania dieťaťa v rodine, po víkendových a prázdninových pobytov, rodinnej spolupráce, modelovania a hrania rolí, metódy efektívnej komunikácie a realizujeme záujmovú činnosť.

  Každý týždeň /utorok/ sa stretávame s deťmi na komunitných stretnutiach „Svojpomoc“/sociálny pracovník, pomocný vychovávateľ/, kde sa zameriavame na zlepšenie medziľudských vzťahov medzi deťmi, medzi súrodencami, na poznávanie seba, svojich silných stránok, pri pravidelnom stretávaní pozitívne ovplyvňujeme správanie mal. detí.

  Intenzívne spolupracujeme s rodičmi a najbližšími príbuznými umiestnených detí. Na stretnutiach za prítomnosti pracovníkov jednotlivých ÚPSVaR majú rodičia priestor vyjadriť sa k vzniknutej krízovej situácii, do ktorej sa dostali a spolu s poradcom hľadať a navrhnúť spôsob riešenie vzniknutej situácie.

  Na úpravu a zachovanie vzťahov a na podporu úpravy rodinných pomerov medzi mal. deťmi a ich rodičmi alebo blízkymi príbuznými realizujeme návštevy v rodine mal. detí, ako i víkendové a prázdninové pobyty v rodine. Aktívne spolupracujeme so základnými školami, materskou školou, špeciálnou základnou školou v Snine a Strednou odbornou školou polytechnickou v Humennom.

  Rodinám a rodinným príslušníkom mal. detí, ktoré sú umiestnené v krízovom stredisku, sme poskytovali špecializované sociálne poradenstvo pri riešení ich špecifických problémov.

  1. všetkých detí umiestnených v krízovom stredisku sa výraznou mierou zintenzívnil a posilnil vzťah s rodičmi a rodinnými príslušníkmi, tak, aby sa mohli deti vrátiť do ich prirodzeného prostredia.

        

  Záujmová činnosť je pripravovaná tak, aby poskytla deťom priestor na rozvíjanie ich záujmov, vedomostí, schopností, zručností, kreatívneho myslenia a uľahčeniu ich začlenenia sa do sociálneho prostredia.

  Tab. č. 6 – Záujmová činnosť podľa §47 ods. 3, pís. b)

  Dátum

  Druh záujmovej činnosti

  01.07.2015

  Na zmrzline

  08.07.2015

  Kúpanie – Pčolinka

  23.07.2015

  Na záhrade v bazéne

  06.08.2015

  Hry na detskom ihrisku

  08.08.2015

  Kúpanie – Pčolinka

  21.08.2015

  Návšteva mini ZOO a hry v oddychovej zóne ATJC

  11.09.2015

  Dni mesta Sniny

  13.09.2015

  Dni sv. Huberta

  16.09.2015

  Voľnočasová aktivita futbal

  27.09.2015

  Opekačka v záhrade

  28.09.2015

  „Srdce ako dar“ 12.ročník regionálnej prehliadky ZUČ, Michalovce

  29.09.2015

  Výroba šarkanov – šarkaniáda

  04.10.2015

  Pečenie zákuska na meninovú oslavu – darček od detí

  04.10.2015

  Oslava menín – František

  07.10.2015

  Príprava palaciniek

  10.10.2015

  Výroba figúrok z prírodného materiálu

  18.10.2015

  Nedeľné popoludnie v meste

  21.10.2015

  Návšteva kaštieľa v Snine

  24.10.2015

  Žmurko Bill – Kino Centrum Snina

  29.10.2015

  Práca s plodmi jesene, vytváranie strašidielok z tekvíc

  29.10.2015

  Projekt PREMENY – profesionálne fotografovanie detí v krízovom stredisku

  03.11.2015

  Pečenie palaciniek

  20.11.2015

  Oslava narodenín Slavomíra  

  21.11.2015

  Zber prírodného materiálu – Sninské rybníky

  03.12.2015

  Kreatívny deň v krízovom stredisku

  04.12.2015

  Oslava narodenín Gabriely

  06.12.2015

  Mikuláš s veľkým prekvapením večera

  09.12.-11.12.2015

  Kúsok šťastia v nešťastí detí – projekt Nadácie Tatra banky v Ždiari

  21.12.2015

  Poobedie s Kyäni – Pomocné ruky

  24.12.2015

  Vianoce – štedrá večera