Spolupráca s rodinou po umiestnení dieťaťa do krízového strediska

Umiestňovanie detí do krízového strediska sa uskutočňuje v súlade s regionálnymi princípom, ktorého cieľom je zvýšenie efektivity práce s rodičmi a čo najbližšie umiestnenie dieťaťa od komunity, v ktorej žije jeho rodina.

Po umiestnení dieťaťa do krízového strediska mapujeme situáciu dieťaťa a na základe získaných informácií pre dieťa vypracovávame v spolupráci s ÚPSVaR Oddelením SPODaSK, rodičmi, školou a predškolským zariadením individuálny plán na zvládnutie krízy. Súčasťou individuálneho plánu na zvládnutie krízy je aj odborná práca s biologickou rodinou.

Náš multidisciplinárny tím odborníkov pozostávajúci z riaditeľa, špecializovaného sociálneho poradcu, sociálneho pracovníka, psychológa a pomocných vychovávateľov volí vhodné metódy, formy a prostriedky práce s rodinou. Stanovuje ciele práce s rodinou s využitím metód, techník a terapií s cieľom eliminácie problémov dieťaťa podľa dôvodu vyňatia detí z rodiny. Práca s rodinou sa zameriava na sanáciu rodiny, umiestnenie do NRS, odstránenie výchovných problémov detí.
Cieľom odbornej činnosti nášho krízového strediska s rodinou počas pobytu dieťaťa v krízovom stredisku je, aby sa dieťa v čo najkratšom možnom čase mohlo vrátiť do biologickej rodiny.

Po prijatí dieťaťa alebo viacpočetnej súrodeneckej skupiny informujeme biologických rodičov o možnom stretávaní sa s deťmi i o podpore kontaktov /telefón, mail, listová korešpondencia/ s biologickou rodinou. Kladieme veľký dôraz na podporu pravidelných kontaktov dieťaťa s biologickou rodinou (zdôrazňuje sa intenzita a včasnosť), umožňujeme návštevy rodičov, súrodencov a iných príbuzných a blízkych osôb dieťaťu priamo u nás v krízovom stredisku, spoločné vychádzky s biologickou rodinou v Snine a neskôr podporujeme návštevy a krátkodobé pobyty dieťaťa v rodinnom prostredí. Po návrate dieťaťa z biologickej rodiny náš multidisciplinárny tím v spolupráci s rodičom vyhodnotí návštevu dieťaťa v rodine a vypracuje z nej správu.

Rodine umiestneného dieťaťa poskytujeme základné sociálne a špecializované sociálne poradenstvo.

Pri plánovaní práce s dieťaťom a jeho rodinou, v rámci individuálneho prístupu používame metódu prípadovej konferencie v spolupráci so subjektmi určenými zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Prípadovej konferencie sa zúčastňujú – biologická rodina, širšia rodina (osoby s ktorými má dieťa nadviazaný hlbší vzťah),  zástupcovia ÚPSVaR – Oddelenia SPODaSK, zástupcovia krízového strediska, zástupcovia mestského úradu prípadne obecného úradu a ďalší odborný pracovníci.

Dôležitou súčasťou našej odbornej práce je aj terénna práca s dieťaťom a jeho rodinou v prirodzenom prostredí rodiny mal. dieťaťa za účelom sieťovania pomoci rodine t.j. zapojenia aj širšieho okolia dieťaťa do riešenia situácie a podpory rodiny, napr. širšia rodina, školské zariadenie, mestské a obecné úrady a pod. s cieľom začlenenia dieťaťa a jeho rodiny do širšej komunity.

Počas pobytu dieťaťa v krízovom stredisku pracujeme s dieťaťom a jeho rodinou s cieľom, aby po návrate dieťaťa do rodiny, bola rodina pripravená a schopná poskytnúť dieťaťu plnohodnotnú starostlivosť. Pre nás je veľmi dôležité motivovať rodinu hneď od začiatku umiestnenia dieťaťa do krízového strediska, aby sa nenarušili vzťahy medzi rodičmi a deťmi i súrodencami navzájom.