Zákaz návštev

Z dôvodu výrazného nárastu počtu osôb, ktorým bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV – 2 v okrese Snina, vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom Verejnú vyhlášku č. 20/004521 zo dňa 18. 09. 2020, na základe ktorej boli prijaté opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

V súlade s prijatými opatreniami RÚVZ so sídlom v Humennom

vydávame zákaz návštev

v interiérových priestoroch CSS Zátišie s účinnosťou

od 23. 09. 2020.