Zariadenie podporovaného bývania CSS Zátišie (ZPB)

V zariadení podporovaného bývania (ZPB) sa poskytuje  sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu:

 poskytuje:

  • ubytovanie,
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

utvárajú sa podmienky na:

  • prípravu stravy,
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

CSS zabezpečuje v zariadení podporovaného bývania sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Kapacita zariadenia je  6 miest. Poskytuje sa tu pobytová sociálna službu celoročná pre mužov.

CSS vykonáva v ZPB odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa   zákona o sociálnych službách.

Podporované bývanie je jednou z možností, ako ľuďom so zdravotným  postihnutím, medzi ktoré patrí aj mentálne postihnutie, umožniť žiť bežným spôsobom života tak, ako ostatní ľudia. Aj osoby s postihnutím majú právo na plnohodnotný život v prostredí, ktoré sa približuje k prirodzenému prostrediu.

Prijímatelia sociálnej služby v ZPB získavajú potrebnú mieru samostatnosti v rôznych oblastiach života. Ide najmä o samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, samostatnosť pri vykonávaní prác v oblasti vedenia domácnosti a pri úprave domáceho prostredia, získavanie komunikačných zručnosti, nadväzovanie a udržiavanie sociálnych väzieb s rodinou a komunitou, výber aktivít vo voľnom čase, návštevy spoločenských a kultúrnych podujatí, schopnosť rozoznávať a poznať hodnotu peňazí, hospodáriť s financiami, vykonávať individuálne nákupy, zabezpečovať si osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby. Prijímatelia si osvojujú  schopnosti orientácie v blízkom okolí, v  širšom sociálnom prostredí, pri cestovaní dopravnými prostriedkami vrátane naplánovania si cesty, pri zakúpení cestovného lístka, pri orientácii v obchode, pri výbere finančných prostriedkov z bankomatu, pri platbe za zakúpený tovar v hotovosti aj prostredníctvom bankomatovej karty a mnohé ďalšie schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre  samostatný život.

Dohľad znamená usmerňovanie a monitorovanie pri zabezpečovaní samoobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a v oblasti základných sociálnych aktivít, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách. Rozsah dohľadu sa  určuje v hodinách.

Zariadenie podporovaného bývania sa nachádza v areáli CSS v Osadnom. Sociálna služba sa poskytuje v rodinnom dome. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoch izbách. V každej izbe sú vytvorené podmienky pre ubytovanie troch prijímateľov. K dispozícii majú  zariadenie pre osobnú hygienu (WC, kúpeľňa, umývadlá), sklad, kuchyňu s kuchynskou linkou, nerezovou chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou a nerezovým digestorom. Súčasťou kuchyne je jedálenský kút vybavený nábytkom pre stolovanie a sledovanie televízie.

Prijímatelia majú možnosť zúčastňovať sa pracovných aktivít v rámci ergoterapeutických dielní. Sú vedení k získavaniu pracovných zručností a návykov aj prostredníctvom podporovaného zamestnávania. V roku 2017 boli traja prijímatelia zamestnaní v obci Osadné v rámci projektu Šanca na zamestnanie. Vykonávali práce v oblasti čistenia verejných priestranstiev priamo v obci.

Úhrada za sociálnu služby v ZPB

CSS Zátišie určuje prijímateľovi sumu úhrady za sociálnu službu podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.

V zariadení sa v súčasnom období platí v zmysle VZN úhrada za bývanie, dohľad a podmienky na prípravu stravy.  Úhrada za bývanie sa platí v závislosti od m2 pripadajúcich na prijímateľa. Za jeden  m2 pripadajúci na prijímateľa je úhrada 0,15 €. Za podmienky vytvorené na prípravu stravy je úhrada 0,10 € na deň a keď je dohľad určený nad 12 hodín, výška úhrady je 0,71 € na deň.

Príklad mesačnej výšky úhrady:

Výkon Cena
Bývanie (10,60 m2 x 0,15 = 1,59 € na deň) 1,59 x 30 = 47,70 €
podmienky na prípravu stravy 0,10 x 30 = 3,00 €
Dohľad nad 12 hodín 0,71 x 30 = 21,30 €
Úhrada celkom: 72 €