Centrum sociálnych služieb Zátišie

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 • Organizácia: Centrum sociálnych služieb Zátišie
 • Právna forma: Rozpočtová organizácia
 • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • IČO: 00695432

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZÁTIŠIE je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v obci Osadné a v meste Snina. Sídlo centra je od 01. 01. 2016 Snina, Ul. Československej armády č. 1594/5. CSS poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách v nasledovných zariadeniach:

 • Domov sociálnych služieb, Osadné 89,
 • Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149,
 • Rehabilitačné stredisko, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
 • Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
 • Služba včasnej intervencie, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
 • Špecializované sociálne poradenstvo, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5 a územná pôsobnosť okresu Snina,
 • Podpora samostatného bývania, územná pôsobnosť okres Snina,
 • Zariadenie podporovaného bývania,  Ul. Čsl. armády 1594/5.

Kapacita domova sociálnych služieb je 48 miest, kapacita zariadenia podporovaného bývania sú 4 miesta. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou.

Rehabilitačné stredisko má kapacitu 12 miest a poskytuje sa tu ambulantná forma sociálnej služby.

Zariadenie dočasnej starostlivosti s kapacitou 2 miesta je zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu pobytovou formou maloletým deťom.

Služba včasnej intervencie sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou a prostredníctvom terénneho programu. Kapacita je 5 prijímateľov sociálnej služby.

Podpora samostatného bývania sa vykonáva terénnou formou.

Zariadenie podporovaného bývania v Snine má kapacitu šesť miest .

Na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ako odbornej činnosti,  má CSS Zátišie udelenú akreditáciu z MPSVR SR.