Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti poskytujeme sociálnu službu maloletému nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.

V zariadení dočasnej starostlivosti:

poskytujeme:

 • bežné úkony starostlivosti o dieťa,
 • sociálne poradenstvo,
 • ubytovanie na určitý čas,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
 • výchova

zabezpečujeme:

 • záujmovú činnosť.

Ide o  pobytovú sociálnu službu s kapacitou 2 maloleté deti.

Za vážne dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú najmä:

 • choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí,
 • nástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Cieľovou skupinoumaloleté nezaopatrené deti, o ktoré sa nemôžu dočasne  – určitý čas starať rodičia, príbuzní, prípadne iné fyzické osoby, ktoré majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu

je v súlade s platným VZN PSK.