Duchovná činnosť

V Centre sociálnych služieb Zátišie sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania.

V obci sa nachádza gréckokatolícky chrám arch. Michala a pravoslávny chrám Voznesenija Hospodinovho.

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb v obidvoch chrámoch, pristupovať ku sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.

CSS v rámci zabezpečovania duchovnej činnosti spolupracuje s gréckokatolíckym aj pravoslávnym kňazom.

Počas veľkonočných a vianočných sviatkov sa prijímatelia zúčastňujú slávnostných bohoslužieb. Veľkonočné jedlá posväcuje priamo v zariadení gréckokatolícky kňaz. Na základe dobrovoľnosti si prijímatelia nosia požehnať jedlá aj sami do gréckokatolíckeho alebo pravoslávneho chrámu.

V prípade úmrtia prijímateľa, ak nemôžu pohreb zabezpečiť príbuzní, zabezpečuje pohreb CSS v spolupráci s obcou a gréckokatolíckym, či pravoslávnym otcom duchovným. Prijímatelia sú pochovávaní na obecnom cintoríne.