Špecializované sociálne poradenstvo

Centru sociálnych služieb Zátišie  bola udelená akreditácia na vykonávanie odbornej  činnosti – špecializované sociálne poradenstvo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sekcia sociálnej a rodinnej politiky, ako príslušný orgán podľa § 79 ods. 1písm. g) druhého bodu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na základe § 88, 89, 90 ods. 1, 2 a § 91 ods. 3 zákona o sociálnych službách a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Miesto vykonávania odbornej činnosti – Ul. Československej armády 1594/5, 069 01  Snina.

Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú:

 • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia (zdravotné, telesné a duševné postihnutie), ich rodičia a rodinní príslušníci;
 • deti a mládež marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičia, prípadne ich rodinní príslušníci.

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované ako bezplatná samostatná sociálna služba pre občanov mesta Snina a širšieho okolia, vzhľadom k dostupnosti a charakteru potrieb klientov sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím bez vekového obmedzenia a deťom a mládeži marginalizovanej rómskej komunity a ich rodičom, prípadne ich rodinným príslušníkom. Poskytovaním špecializovaného sociálneho poradenstva sa zameriavame na zistenie príčin, charakteru, rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci.

Informáciami, rozhovorom a inými poradenskými metódami, ktoré využívame pri poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva, pomáhame klientom pri riešení ich nepriaznivých sociálnych situácií tak, aby mobilizáciou svojich možností a schopností dokázali problémy, ktoré majú riešiť, prípadne, aby predchádzali problémom, ktoré môžu nastať. Zmyslom poradenstva je eliminácia patológie, pomoc klientovi k jeho nezávislosti od iných ľudí, podporovanie jeho osobnostného rastu, zvýšenie kvality života, riešenie potrieb človeka v nepriaznivej sociálnej situácii, jeho duševné a fyzické zdravie, mobilizácia zdravých zdrojov jeho prirodzeného prostredia.

Pri výkone špecializovaného sociálneho  poradenstva vždy vychádzame z konkrétnych špecifických potrieb a problémov každého klienta. Klienti, ktorí sa zúčastňujú špecializovaného sociálneho poradenstva v mnohých prípadoch prichádzajú s problémami, s ktorými sú denne konfrontovaní najmä v oblasti sociálnej, ekonomickej, pracovnej, zdravotnej, právnej a pod., ktoré sami a ani s pomocou neformálnych zdrojov pomoci neboli schopní samostatne riešiť.

Realizovaním špeciálneho sociálneho poradenstva sa  snažíme zabezpečiť zlepšenie kvality života klienta s ťažkým zdravotným postihnutím, ich rodinám a pomôcť deťom a mládeži, rodinným príslušníkom, ktorí sa ocitli v krízovej situácií.

Najzávažnejšími problémami, s ktorými sa stretávame pri výkone poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva je:

 • rozvod manželstva – úprava rodičovských práv a povinností k mal. deťom – návrh
 • syndróm vyhorenia u človeka, starajúceho sa o dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím
 • podpora rodine od obdobia zistenia vývinového rizika dieťaťa
 • podpora vnútorných zdrojov rodiny a kompetentnosť rodičov rozumieť vlastnému dieťaťu
 • podpora pri koordinácii a kooperácií rôznych foriem služieb a terapií pre rodinu a dieťa
 • poskytovanie informácií o kompenzačných príspevkov a pomôckach poskytovaných ÚPSVaR, o predĺženej rodičovskej dovolenke, o sociálnych dávkach pre rodinu a dieťa
 • poskytovanie informácií o vývine a o potrebách dieťaťa v závislosti od veku, typu a stupňa zdravotného postihnutia
 • podpora pri porozumení, spracovávaní a koordinácií informácií jednotlivých odborníkov participujúcich na starostlivosť o dieťa a rodinu
 • zhoršenie ekonomickej situácie rodiny dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím pri strate zamestnania jedného z rodičov,
 • krízová situácia v rodine – strata bývania, alkoholová závislosť /dopad na rodinu a deti, spoluzávislosť v rodine s členom závislým na alkohole/
 • zamestnanie osôb marginalizovanej rómskej komunity
 • inklúzia dieťaťa s poruchami autistického spektra do spoločnosti, kruhu priateľov

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva realizujeme aj klubovú formu – Klub svojpomoci a vzájomnej pomoci.

Informácie o poskytovaní špecializovaného sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti uvádzame na našej webovej stránke www.csszatisie.sk, prostredníctvom spracovaného propagačného materiálu, spoluprácou:

 • s príslušnými ÚPSVaR
 • školami
 • zariadeniami sociálnych služieb
 • mestskými úradmi
 • obcami,
 • lekármi
 • terénnymi sociálnymi pracovníkmi
 • rodinnými asistentami
 • komunitou
 • Centrom právnej pomoci
 • Mediačnou kanceláriou – Snina, Humenné
 • súdmi
 • prokuratúrou