Domov sociálnych služieb v Osadnom

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Sociálne služby poskytuje DSS fyzickej osobe:

 • odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy číslo 3 zákona, alebo
 • nevidiacej, alebo prakticky nevidiacej, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy číslo 3 zákona.

DSS je koedukačné zariadenie s kapacitou 48 miest. Poskytuje pobytovú sociálnu službu celoročnú.

V domove sociálnych služieb:

 sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

zabezpečuje sa:

 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmová činnosť,
 • ošetrovateľská starostlivosť,

utvárajú sa podmienky na:

 • vzdelávanie,
 • úschovu cenných vecí.

CSS Zátišie vykonáva v domove sociálnych služieb odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa  zákona o sociálnych službách.