Rehabilitačné stredisko CSS Zátišie Snina (RhS)

Rehabilitačné stredisko v Snine poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre 12 prijímateľov sociálnej služby.

Ide o sociálnu službu, ktorej zámerom a cieľom je zabezpečovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie s reagovaním na potreby, aktivizáciu, integráciu, inklúziu a podporu samostatnosti prijímateľa sociálnej služby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Rehabilitačné stredisko vykonáva

• odborné činnosti
• obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

V rehabilitačnom stredisku:

poskytujeme:

 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch

utvárame podmienky na zabezpečenie záujmovej činnosti a fyzioterapie

Každý prijímateľ sociálnej služby má vypracovaný program sociálnej rehabilitácie a individuálny plán v spolupráci s rodičmi prípadne rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby.

Individuálným plánovaním zabezpečujeme to, že prijímateľovi sociálnej služby je poskytovaná taká miera podpory, aby mohol v najväčšej svojej miere rozhodovať o svojom živote i to, aby individuálny plán reagoval na individuálne určené potreby a osobné ciele prijímateľa sociálnej služby prístupom zameraným na človeka.

Individuálne plánovanie je proces, ktorého centrom je samotný prijímateľ so špeciálnymi potrebami bez ohľadu na mieru jeho postihnutia. Cieľom individuálneho plánovanie je integrácia prijímateľa služieb do bežného života. Individuálne plánovanie je postavené tak, aby umožnilo prijímateľovi najplnohodnotnejšiu účasť v spoločnosti.

Úlohou našich služieb je viesť prijímateľa k rozvoju jeho samostatnosti, aby využíval bežne dostupné verejné služby a nie, aby sme pre ľudí s postihnutím vytvárali segregovanú spoločnosť. Snažíme sa podporovať našich prijímateľov k zručnostiam, ktoré im pomôžu zapojiť sa do aktivít bežného života mimo zariadenia sociálnych služieb a vytvárať a udržiavať kontakty s ľuďmi, ktorí žijú v bežnom prostredí.

Individuálne plánovať nie je možné pre prijímateľa bez jeho účasti, ktorou môže byť pri ľuďoch s veľmi ťažkým postihnutím veľmi dôsledné sledovanie ich reakcii na najdrobnejšie podnety a ich vyhodnocovanie. Prijímateľa vedieme k čo najväčšej aktivite v procese plánovania svojho života, považujeme za dôležité osobné predstavy a potreby prijímateľa.

Každý prijímateľ sociálnej služby má svojho kľúčového pracovníka. Kľúčový pracovník sa určuje na základe osobnej preferencie prijímateľa sociálnej služby, vedie pre prijímateľa podpornú skupinu. Kľúčový zamestnanec vie ako zapojiť prijímateľa do plánovania, je to jeho hlavný pomocník a koordinátor všetkých aktivít.

V našom zariadení je umožnené prijímateľom zapojiť sa do množstva aktivít, podľa ich záujmov a schopností. Poskytujeme priestor na sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti, rozvoj osobnosti a vedieme prijímateľov k začleneniu sa do bežného života.

Pri práci s prijímateľom sociálnej služby rehabilitačného strediska sa zameriavame na:

 • Dosahovanie pozitívnych zmien
 • Integrovanie prijímateľov sociálnej služby do komunity
 • Udržiavanie stavu nadobudnutých schopností a zručností, prípadne zabránenie jeho regresu.
 • Podporu prijímateľa a jeho vedenie k samostatnosti, s cieľom zvýšiť kvalitu ich života formou komunitných služieb.
 • Spoluprácu s rodinou a rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva. Sociálny pracovník rehabilitačného strediska poskytuje prijímateľom sociálnej služby, ich rodičom a rodinným príslušníkom informácie o nárokoch, službách a možnostiach, ktoré môžu vyriešiť alebo zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu prijímateľa. V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva zisťujeme príčiny vzniku, charakteru a rozsahu problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytujeme konkrétnu odbornú pomoc.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Základné potreby, na ktoré sa v procese sociálnej rehabilitácie zameriavame v rehabilitačnom stredisku sú:

 • istota a bezpečie
 • súkromie
 • stabilita
 • dôvera a sebadôvera
 • ľudské kontakty
 • komunikácia

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vykonávame v rámci opatrovateľskej starostlivosti, ktorú vykonáva opatrovateľka a v prípade potreby aj ďalší odborní zamestnanci. Pomoc pri odkázanosti poskytujeme v činnostiach ako je stravovanie, pitný režim, vyprázdňovanie, hygiena, obliekanie, vyzliekanie, zmeny polohy, pohyb po rovine, orientácia v prostredí.

Fyzioterapia v rehabilitačnom stredisku sa zameriava na zlepšenie, zmiernenie alebo udržanie zdravotného stavu – pohybového systému prijímateľa sociálnej služby.

Stravovanie  v rehabilitačnom stredisku neposkytujeme, ale pre prijímateľov sociálnej služby je strava zabezpečená zo školskej jedálni ZŠ Budovateľská, alebo  Jedálni pri zariadení pre seniorov – Domov pokojnej staroby.

Prijímatelia sociálnej služby okrem plánovaných aktivít a každodennej starostlivosti majú dostatok časového priestoru na rozvoj ich vlastných záujmov a obľúbených činností.

Záujmová činnosť sa v našom zariadení realizuje v závislosti od konkrétnych záľub prijímateľov, pre ktorých sme na základe ich vlastných preferencií vybrali:

Krúžok šikovných rúk so zameraním sa na kreativitu a predstavivosť, rozvoj jemnej motororiky, komunikácie a zmysluplného trávenia voľného času prijímateľa sociálnej služby v spolupráci s deťmi krízového strediska.

Úhrada za poskytované sociálne služby

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a na základe VZN Prešovského samosprávaneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014 je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby a to:

 • odborné činnosti
 • obslužné činnosti
 • ďalšie činnosti