Strategické ciele a vízia CSS Zátišie

VÍZIA CSS ZÁTIŠIE DO ROKU 2021

 V rámci prebiehajúceho procesu transformácie a deinštitucionalizácie  sociálnych služieb CSS Zátišie vypracovalo víziu zariadenia, ktorej hlavným cieľom je poskytovať sociálne služby prijímateľom v prirodzenom prostredí, znížiť kapacitu súčasného domova sociálnych služieb na 40 miest, zriadiť ďalšie 2 zariadenia podporovaného bývania a špecializované zariadenie.

Všeobecná vízia

Vychádza z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Deklarácie o právach ľudí s mentálnym postihnutím, Ústavy Slovenskej republiky a ďalších dokumentov týkajúcich sa základných ľudských práv.

CSS Zátišie má spracované vnútorné dokumenty, v ktorých je deklarované dodržiavania základných ľudských práv a slobôd. Jedná sa najmä o tieto dokumenty, pravidlá a smernice: Rozhodnutie o zriadení CSS Zátišie, Výpis z Registra, zmluva o poskytovaní sociálnej služby, Etický kódex CSS Zátišie, Domáci poriadok, Smernica na vedenie evidencie cenných vecí prijímateľov zverených do úschovy a pre hospodárenie s finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnej služby, Práva a povinnosti prijímateľov, Smernica upravujúca individuálne nákupy prijímateľov sociálnej služby. V CSS Zátišie je zriadená  Rada prijímateľov, ktorej úlohou je podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení. 

Špecifická vízia

Zmena postavenia prijímateľa

 Základne práva a slobody deklarované v dokumentoch sú aplikované v praxi rôznymi spôsobmi. CSS Zátišie:

 • umožňuje prijímateľom rozvoj schopností, zručností, udržanie čo najvyššej možnej miery sebestačnosti na základe rozhodnutia prijímateľa v rámci individuálneho plánovania sociálnej služby,
 • prijímatelia sú podporovaní v rozvoji komunikačných zručností – individuálne a skupinové rozhovory, vyjadrenie vlastného názoru,
 • zamestnanci vykonávajú s prijímateľmi precvičovanie samoobslužných návykov – umývanie, výber oblečenia, obliekanie,
 • zamestnanci vedú prijímateľov k správnemu stolovaniu a príprave jedál – úprava stola, používanie jedálenského servisu, príprava jednoduchých jedál,
 • prijímatelia sú podporovaní pri úprave vlastného lôžka, upratovaní vlastnej izby, upratovaní v areáli zariadenia,
 • prijímatelia vykonávajú pracovné činnosti v  ergoterapeutických dielňach, pracujú s rôznymi druhmi materiálov – textil, vlna, papier, drevo, hlina, prútie, v rámci arteterapie sa venujú kresbe, maľbe, modelovaniu,
 • prijímatelia sa zapájajú do úprav vonkajšieho areálu zariadenia – hrabanie, zametanie, úprava skaliek, odstraňovanie buriny, zveľaďovanie exteriérov domova,
 • CSS podporuje prijímateľov pri športovaní – účasť na podujatiach organizovaných inými zariadeniami v regióne a na Turnajoch priateľstva v Domove na zámku Bystré,
 • zamestnanci CSS podporujú prijímateľov pri samostatnom pohybe – individuálny relax v areáli a okolí domova, vychádzky do obce aj mimo obce, individuálne cestovanie dopravnými prostriedkami,
 • prijímatelia sa učia rozoznávať a poznať hodnotu mincí aj ďalších finančných prostriedkov, sú vedení k zodpovednosti za vlastné finančné prostriedky, vykonávajú výbery finančných prostriedkov prostredníctvom bankomatových kariet, sú usmerňovaní pri hospodárení s finančnými prostriedkami, pri individuálnych nákupoch, pri zabezpečovaní rôzneho spotrebného tovaru a osobného vybavenia,
 • CSS vykonáva aktivizáciu prijímateľov v sociálnych zručnostiach – zakúpenie cestovného lístka, orientácia v meste Snina a Humenné, orientácia v obchodoch, hypermarketoch,
 • prijímatelia majú možnosť zariadiť si svoju izbu podľa vlastných predstáv,
 • osobné veci si môžu uzamknúť do skrine, vlastného stolíka,
 • v CSS Zátišie je absolútny zákaz mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu,
 • prijímateľom sa zachováva občianska česť v spoločenských vzťahoch, vo vzťahu k zamestnancom a k ostatným prijímateľom. CSS rešpektuje osobné potreby prijímateľov, ich priania, túžby a požiadavky podľa želania prijímateľov a na základe možností zariadenia,
 • zamestnanci rešpektujú želanie prijímateľov na ich oslovovanie,
 • doručované listové alebo iné zásielky sú vždy odovzdané prijímateľom, ktorým sú určené,
 • prijímateľom sú doručené osobne poštovou doručovateľkou, sociálnymi pracovníkmi, alebo si ich preberajú osobne, zvyčajne v kancelárii sociálnych pracovníkov,
 • listy, ktoré chce prijímateľ odoslať, sú odovzdané priamo poštovej doručovateľke, ktorá dochádza denne do CSS,
 • prijímatelia majú možnosť pohybovať sa v areáli CSS bez obmedzenia, okrem priestorov, kde je vstup zakázaný z bezpečnostných dôvodov.
 • návštevy v  CSS Zátišie sú povolené po všetky dni v týždni bez časového vymedzenia,
 • vychádzky mimo areálu CSS sú umožnené prijímateľom bez doprovodu v prípadoch, keď je prijímateľ samostatný v orientácii v priestore a čase.
 • návrhy a pripomienky prijímateľov sú v CSS rešpektované a prijímatelia sú usmerňovaní k správnym postojom a morálnym hodnotám.
 • V Centre sociálnych služieb Zátišie sa rešpektuje právo na slobodu vierovyznania.
Poskytovanie sociálnej služby s ohľadom na individualitu prijímateľa

 CSS Zátišie má vypracované individuálne plány pre každého prijímateľa sociálnej služby. Individuálne plány (ďalej iba IP) boli vytvorené spolu s prijímateľom. IP je plánom prijímateľa, ktorý sa aktívne zúčastňuje na jeho tvorbe a realizácii. Účasť na individuálnom plánovaní je slobodnou voľbou prijímateľa sociálnej služby.

Na stretnutiach tímov zamestnanci CSS spracovali s prijímateľmi  „Dotazník zisťovania miery nevyhnutnej podpory prijímateľa.“ Pri spracovaní výsledkov bolo navrhnuté prerozdelenie prijímateľov sociálnej služby podľa miery podpory. Cieľom IP je vytvoriť prijímateľovi takú mieru podpory, aby mohol prijímateľ sociálnej služby žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život.

Spolupráca s rodinou – poskytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni

Spolupráca s rodinou prijímateľa, ďalšími príbuznými či s osobami, ktoré sú pre prijímateľov blízke sa realizuje na niekoľkých úrovniach: osobnými stretnutiami, telefonickým kontaktom, písomne, elektronicky (e-mailovou poštou).

Prijímatelia majú možnosť prizvať si príbuzných, priateľov, či iné osoby, ktorým dôverujú, aby im poskytli pomoc a podporu pri rozhodovaní. Prijímatelia sa môžu poradiť pri rozhodovaní aj prostredníctvom telefonického kontaktu.

V CSS Zátišie môžu prijímatelia použiť k telefonickému kontaktu s rodinou, priateľmi, alebo aj inými blízkymi osobami telefónny aparát CSS.

Prijímatelia s nízkou mierou podpory majú aj vlastné mobilné telefóny, takže využívajú na telefonovanie svoje mobily.

Písomný kontakt je zabezpečený odosielaním a doručovaním listových zásielok neobmedzene počas pracovných dní. Doručovateľka dochádza do CSS denne a prijímatelia majú možnosť odosielať a prijímať listové a iné zásielky priamo v CSS.

Internetový kontakt sa zabezpečuje prostredníctvom satelitného pripojenia nakoľko v Obci Osadné nie je internetové pokrytie.

Prijímatelia môžu opustiť  zariadenie počas dovolenky na základe vlastného želania, na základe žiadosti zákonného zástupcu (opatrovníka) so súhlasom prijímateľa, prípadne na žiadosť príbuzného, priateľa, či inej osoby, ku ktorej má prijímateľ blízky vzťah. Týka sa to aj víkendov a voľného času prijímateľa.

Ťažko zdravotne postihnutí prijímatelia, ktorí nemajú schopnosť orientovať sa v priestore a imobilní prijímatelia, môžu opustiť zariadenie v sprievode zodpovedných osôb – rodina, priatelia, príbuzní, zodpovední zamestnanci CSS.

CSS Zátišie podporuje prijímateľov pri nadväzovaní a udržiavaní vzťahov s rodinou a komunitou najmä:

 • osobnými návštevami v rodinách,
 • sprevádzaním prijímateľa v rámci komunity – obec, blízke okolie,
 • písomným kontaktom s rodinnými príslušníkmi, prípadne ďalšími blízkymi osobami,
 • telefonickým kontaktom,
 • poskytovaním poradenstva (základné aj špecializované) prijímateľom a ich rodinám,
 • poskytovaním pomoci pri sanácii rodinného prostredia,
 • dovolenka prijímateľa – pobyt v rodinnom prostredí prijímateľa, u príbuzných, priateľov, iných osôb, s ktorými má prijímateľ blízky vzťah.

CSS zabezpečuje na žiadosť prijímateľov aj prepravu prijímateľov a sprievod pri vykonávaní návštev v rodinách a u príbuzných.