Strategické ciele a vízia CSS Zátišie

 VÍZIA CSS ZÁTIŠIE DO ROKU 2021

 

       CSS Zátišie poskytuje sociálne služby, ktoré sú flexibilné a maximálne orientované na prijímateľa. Poskytované služby sa snažia napĺňať štandardy kvality v zmysle zákona      č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách    a    o zmene a doplnení zákona         č. 455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

       Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročnou pobytovou: v domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania, ambulantnou formou:  v rehabilitačnou stredisku v špecializovanom sociálnom poradenstve              a terénnou formou: služba včasnej intervencie a podpora samostatného bývania.

Základným poslaním CSS Zátišie a zároveň víziou je:

Zamerať sa na zmysluplné prežívanie a trávenie času prijímateľov a zvyšovanie kvality ich života prostredníctvom individuálneho plánovania, krátkodobých a dlhodobých cieľov.

KVALITA ŽIVOTA V ZARIADENÍ

 

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia

       Hlavným cieľom zariadenia je, v rámci procesu  deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb,  rozvoj rôznorodých sociálnych služieb  na komunitnej úrovni, vrátane modernizácie existujúcich sociálnych služieb, poskytovanie kvalitnej a komplexnej sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup ku prijímateľom zariadenia, rozvíjanie potenciálu prijímateľov v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti, vytváranie priestoru pre sebarealizáciu prijímateľov, podpora socializácie prijímateľov a vytváranie pocitu domova a súkromia.

        V rámci neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb sa zariadenia snaží vytvárať prostredie dôvery           a atmosféry vzájomného rešpektu, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

        Strategický plán vychádza z analýzy súčasného stavu zariadenia, je v súlade s  Koncepciou rozvoja sociálnych služieb Ú PSK, Komunitným plánom sociálnych služieb Mesta Snina a zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

       CSS Zátišie je zapojené do Národného projektu deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov. V rámci projektu bude spracovaný Transformačný plán zariadenia s cieľom prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

 

Krátkodobé (čiastkové) ciele rozvoja zariadenia

Skvalitnenie procesu individuálneho plánovania

Spôsob realizácie:

 • intenzívnejšie prepojenie tímov v procese individuálneho plánovania,
 • intenzívnejšia kontrola administrácie individuálnych plánov kľúčovými pracovníkmi,
 • priebežné vzdelávanie všetkých zamestnancov vzhľadom na potreby individuálneho plánovania,
 • informovanie prijímateľov sociálnych služieb o ďalších možnostiach smerujúcich ku skvalitneniu ich života na stretnutiach Rady prijímateľov a spoločných komunitách,
 • zisťovanie cieľov na základe individuálnych potrieb prijímateľov, navrhovanie prijateľných riešení zo strany sociálneho pracovníka.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 1 rok (december 2020)

 

Aktívne využívanie marketingu v sociálnych službách

Spôsob realizácie:

 • vytvorenie konkurenčnej výhody ponukou služieb odlišných od ostatných zariadení v regióne,
 • zameranie sa na poskytovanie služieb pre rôzne typy prijímateľov sociálnej služby ktorých špecifické potreby významne ovplyvňujú ich životný štýl a kvalitu života, – spolupráca s Rovnocenní o.z.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 2 roky (december 2021)

 

Udržanie a ďalší rozvoj kvality sociálnych služieb, vychádzajúci z potrieb prijímateľa

 • nácvik prípravy stravy v priestoroch cvičných kuchyniek – získavanie zručností a väčšej miery samostatnosti s ohľadom na možnosť využívania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania (vyššia kvalita života prijímateľov a flexibilnejšie reagovanie na podnety a požiadavky zo strany prijímateľov),
 • pravidelné stretávanie sa Rady prijímateľov a stravovacej komisie.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 1 rok (december 2020)

 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov

Spôsob realizácie:

 • ďalšie vzdelávanie   zamestnancov v oblasti deinštitucionalizácie a terapií zo zameraním na transparentnosť služieb  smerom k prijímateľom a verejnosti .

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 2 roky (december 2021)

 

Odborné vzdelávanie v oblasti terapeutických a aktivizačných programov

Spôsob realizácie:

 • účasť na vzdelávacích programoch s možnosťou získania certifikátu,
 • zameranie jednotlivých vzdelávacích programov: orientácia v realite, komunita, aktivizačné programy s prijímateľmi v sociálnych službách, vedenie a podpora rodín s členom SVI.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 1 rok (december 2020)

 

Dosahovať čo najlepšie výsledky v štandardoch kvality

Spôsob realizácie:

 • oboznámiť personál s obsahom a cieľmi štandardov kvality, dbať na ich aplikovanie v praxi,
 • zefektívnenie dosahovania jednotlivých cieľov vyplývajúcich zo štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: september 2020

 

Zamestnanci pravidelne prechádzajú supervíziou a vzdelávaním (šitým na mieru)

Spôsob realizácie: 

 • v rámci adaptačného plánu zamestnanca vytvoriť plán individuálneho vzdelávania podľa jeho profesijného zaradenia,
 • naplánovať supervízne stretnutia na ďalšie obdobie, prenášať získané vedomosti do praxe, vyčleniť finančné prostriedky na vykonávanie supervízie.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: december 2020

 

Venovať maximálnu pozornosť sociálnej rehabilitácii

Spôsob realizácie:

 • v nasledujúcom období realizovať ďalšie nové postupy a skúsenosti zo zahraničia (DNZ Bystré, Česká republika…) v sociálnej rehabilitácii
 • pracovať s prijímateľmi individuálne, na základe najnovších informácií a odbornej literatúry i uskutočnených prednášok.

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 1 rok (december 2020)

 

Rozšírenie služieb fyzioterapie v zariadení

Spôsob realizácie:

 • zabezpečenie účasti fyzioterapeuta na školeniach a kurzov z oblasti fyzioterapie,
 • rozšírenie možností fyzioterapie mimo zariadenia napr. využitím blízkosti ihriska v závislosti od možností a zdravotného stavu prijímateľov ako cievna gymnastika, dýchacie cvičenia, aktívna chôdza

Časová perspektíva naplnenia cieľa: priebežne 

Vyhodnotenie: za 1 rok (december 2020)