Podpora samostatného bývania

Podpora samostatného bývania je bezplatná sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby zameraná najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podporu pri organizovaní času, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podporu rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií, podporu spoločensky primeraného správania.

V rámci podpory samostatného bývania

poskytujeme

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

vykonávame

 • preventívnu aktivitu,
 • sociálnu rehabilitáciu.

Cieľovou skupinou sú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí samostatne bývajú v nájomných bytoch, alebo v bytoch v osobnom vlastníctve, prípadne v domoch a sú odkázaní na sociálnu službu, ktorou je podpora samostatného bývania.

V rámci podpory samostatného bývania je prijímateľovi poskytovaná pomoc a podpora v nasledovných oblastiach:

 • žiť život v bežnom prostredí,
 • zvládať nároky samostatného bývania,
 • viesť vlastnú domácnosť,
 • dopĺňať veci a prostriedky potrebné na udržiavanie čistoty a poriadku domácnosti,
 • hospodáriť s financiami,
 • platiť účty,
 • starať sa sám o seba, o svoje zdravie,
 • vedieť popísať svoje zdravotné ťažkosti,
 • rozhodovať o svojich záležitostiach a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
 • vedieť sa orientovať v blízkom okolí aj v širšom sociálnom prostredí,
 • vybavovať si osobné záležitosti na rôznych inštitúciách – úrady, poisťovne, banky, zdravotnícke zariadenia a iné,
 • získať čo najvyššiu mieru samostatnosti,
 • zapojiť sa do spoločenského a pracovného života,
 • využívať rôzne zdroje a služby v komunite (rehabilitačné stredisko, centrum voľného času),
 • predchádzať krízovým situáciám, vedieť riešiť takéto situácie,
 • integrovať sa do spoločnosti.

 Sociálna služba je vykonávaná odbornými zamestnancami zariadenia terénnou formou a to priamo v domácnosti prijímateľa sociálnej služby, kde sa prijímateľovi poskytuje podpora podľa jeho individuálnych potrieb a v zmysle rozsahu služby, ktorý je dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Rozsah poskytovanej služby sa pravidelne prehodnocuje, mení a prispôsobuje za účasti prijímateľa, prípadne jeho zákonného zástupcu (opatrovníka) na základe jeho potrieb a požiadaviek.