Zariadenie podporovaného bývania v Osadnom a Snine

V zariadení podporovaného bývania (ZPB) sa poskytuje  sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách a je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

V ZPB sa okrem dohľadu:

 poskytuje:

  • ubytovanie,
  • sociálne poradenstvo,
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

utvárajú sa podmienky na:

  • prípravu stravy,
  • upratovanie,
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

CSS zabezpečuje v zariadení podporovaného bývania sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Kapacita zariadenia sú  4 miesta pre mužov v ZPB Osadné a 6 miest pre ženy v ZPB v Snine. V oboch zariadeniach sa poskytuje pobytová sociálna služba celoročná.

CSS vykonáva v ZPB odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činnosti a utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby CSS vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinné vykonávať, alebo zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa   zákona o sociálnych službách.

Prijímatelia sociálnej služby v ZPB získavajú potrebnú mieru samostatnosti v rôznych oblastiach života. Ide najmä o samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, samostatnosť pri vykonávaní prác v oblasti vedenia domácnosti a pri úprave domáceho prostredia, získavanie komunikačných zručnosti, nadväzovanie a udržiavanie sociálnych väzieb s rodinou a komunitou, výber aktivít vo voľnom čase, návštevy spoločenských a kultúrnych podujatí, schopnosť rozoznávať a poznať hodnotu peňazí, hospodáriť s financiami, vykonávať individuálne nákupy, zabezpečovať si osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby. Prijímatelia si osvojujú  schopnosti orientácie v blízkom okolí, v  širšom sociálnom prostredí, pri cestovaní dopravnými prostriedkami vrátane naplánovania si cesty, pri zakúpení cestovného lístka, pri orientácii v obchode, pri výbere finančných prostriedkov z bankomatu, pri platbe za zakúpený tovar v hotovosti aj prostredníctvom bankomatovej karty a mnohé ďalšie schopnosti a sociálne zručnosti potrebné pre samostatný život.

Dohľad znamená usmerňovanie a monitorovanie pri zabezpečovaní samoobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a v oblasti základných sociálnych aktivít, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách. Rozsah dohľadu sa  určuje v hodinách.

Zariadenie podporovaného bývania v Osadnom poskytuje sociálnu službu v rodinnom dome. Prijímatelia sú ubytovaní v dvoch izbách. V každej izbe sú vytvorené podmienky pre ubytovanie dvoch prijímateľov. K dispozícii majú  zariadenie pre osobnú hygienu (WC, kúpeľňa, umývadlá), sklad, kuchyňu s kuchynskou linkou, nerezovou chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou a nerezovým digestorom. Súčasťou kuchyne je jedálenský kút vybavený nábytkom pre stolovanie a sledovanie televízie.

Prijímatelia majú možnosť zúčastňovať sa rôznych pracovných aktivít. Sú vedení k získavaniu pracovných zručností a návykov aj prostredníctvom podporovaného zamestnávania.

Priestory Zariadenia podporovaného bývania v Snine sa nachádzajú na ul. Čsl. armády 1594/5. Zariadenie podporovaného bývania dispozične pozostáva z chodby, 4 izieb pre prijímateľov sociálnej služby, spoločenskej miestnosti – obývačky, kuchyne s kuchynskou linkou, chladničkou s mrazničkou, nerezovou teplovzdušnou rúrou, predsiene s chodbou, zariadenia pre osobnú hygienu (WC, sprchovacie kúty, umývadlá).

Úhrada za sociálnu služby v ZPB

V zariadení podporovaného bývania sa v súčasnom období platí úhrada v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady  za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb  v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Úhrada sa platí za ubytovanie.

Príklad mesačnej výšky úhrady:

Ubytovanie Cena
Dvojlôžková obytná miestnosť s príslušenstvom,

s podlahovou plochou do 25 m2

8,50 € na deň
Mesačná úhrada za ubytovanie: 8,50 x 30 = 255,00 €
Úhrada za sociálnu službu mesačne predstavuje čiastku: 255,00 €