Z histórie CSS Zátišie

História Centra sociálnych služieb Zátišie je spojená s obcou Osadné, ktorá sa nachádza 20 kilometrov od okresného mesta Snina. Obec bola založená v roku 1639 pod názvom Telepovce a v roku 1948 premenovaná na Osadné. Leží v severovýchodnej časti Nízkych Beskýd, 5 kilometrom od poľských hraníc.Budova, v ktorej sa začala poskytovať starostlivosť zdravotne postihnutým deťom, bola pôvodne majetkom Ministerstva vnútra ČSR. Postavili ju v roku 1938 pre potreby pohraničnej stráže a roku 1958 bola odovzdaná do správy majetku Okresného národného výboru v Humennom.

Oficiálnym dátumom vzniku zariadenia je 10. júl 1961, kedy sa slávnostne otvorila prevádzka ústavu pre duševne postihnuté deti od 3 do 12 rokov. V zariadení bolo umiestnených 13 klientov, ktorým zabezpečovalo starostlivosť 11 zamestnancov.
V roku 1964 sa začalo s výstavbou administratívnej budovy. Tá bola odovzdaná do užívania v roku 1966. Počet klientov aj zamestnancov sa postupne zvyšoval. V roku 1972 bolo v zariadení 85 klientov. Z tohto počtu bolo 65 klientov imobilných. Starostlivosť im zabezpečovalo 38 zamestnancov, z ktorých bolo 14 rehoľných sestier rádu sv. Kríža. Ich duchovným správcom bol František Alth, autor 162 kníh s náboženskou tematikou. Od začiatku prevádzky zariadenia sa poskytovala starostlivosť dievčatám aj chlapcom.

Od 01. 07. 1974 patril Ústav sociálnej starostlivosti v Osadnom pod správu Okresného ústavu sociálnych služieb v Humennom. Aj v tomto období malo zariadenie 85 klientov. Postupne sa počet klientov znižoval. V rokoch 1995 až 1998 bola kapacita zariadenia znížená na počet 75 klientov.

Z dôvodu zmeny legislatívy (zákon o sociálnych službách) bol od 01. 07. 1998 zriadený Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Osadnom. Zriaďovateľom bol Krajský úrad v Košiciach. Deti postupne dospievali. Stávali sa z nich mladí ľudia a neskôr dospelí. Zariadenie sa muselo zaoberať problémom nedostatkov priestorov pre poskytovanie sociálnej služby.

Od 01. 01. 2002 bol DSS pre deti a dospelých v Osadnom premenovaný na Domov sociálnych služieb v Osadnom. Patril do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Prešove a od 01. 01. 2004 do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Kapacita zariadenia sa naďalej znižovala. Od 01. 01. 2004 bola k Domovu sociálnych služieb v Osadnom pričlenená organizačná jednotka – Spojené zariadenie sociálnych služieb „Nádej“ v Snine, ktorá poskytovala sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku a zabezpečovala vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku.

Zariadenie v Snine bolo uvedené do prevádzky dňom 01. 07. 1992 pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre ťažko zdravotne postihnuté deti s kapacitou 24 miest. Zriaďovateľom bol Obvodný úrad v Snine. V roku 1996 sa zariadenie premenovalo na Zariadenie sociálnych služieb Nádej. Činnosť zariadenia sa rozšírila v roku 2000, keď sa začala poskytovať služba v krízovom stredisku a stanici opatrovateľskej služby.

Od 01. 01. 2004, kedy sa stalo súčasťou DSS v Osadnom, vzniklo Spojené zariadenie sociálnych služieb Nádej a od 02. 10. 2009 sa premenovalo na Zlúčené zariadenie sociálnych služieb Nádej.

Na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja číslo 3122/2011/ORSZ-036 zo dňa 16. 12. 2011 s účinnosťou od 01. 01. 2012 bolo zriadené Centrum sociálnych služieb Zátišie so sídlom v Osadnom s kapacitou 60 miest v domove sociálnych služieb.

Od 01. 04. 2012 začalo CSS poskytovať novú sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania pre 6-tich mužov.

S účinnosťou od 01. 01. 2016 na základe rozhodnutia o zmene Prešovského samosprávneho kraja došlo k zmene sídla organizácie. CSS Zátišie má svoje sídlo v Snine, Ul. Československej armády č. 1594/5. Bolo oprávnené poskytovať aj nové druhy a formy sociálnych služieb a to: zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, službu včasnej intervencie a podporu samostatného bývania.  CSS aj naďalej zabezpečovalo  výkon opatrení podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v krízovom stredisku.

Na základe Výpisu z Registra, zápis č. 114/9 zo dňa 12. 09. 2017 došlo k zníženiu kapacity v rehabilitačnom stredisku z pôvodných 18 miest na 12.

Na základe rozhodnutia o zmene č. 0450/2018/DZaSS-37 zo dňa 14. 09. 2018 s účinnosťou od 01. 01. 2019 bolo zrušené krízové stredisko. V priestoroch krízového strediska začalo poskytovať svoje služby od 01. 02. 2019 zariadenie podporovaného bývania s kapacitou 6 miest. Sociálna služba sa poskytuje ženám.

V zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje v súčasnom období  CSS sociálne služby v nasledovných zariadeniach:

  • Domov sociálnych služieb, Osadné 89,
  • Zariadenie podporovaného bývania, Osadné 149,
  • Zariadenie podporovaného bývania, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
  • Rehabilitačné stredisko, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
  • Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
  • Služba včasnej intervencie, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
  • Špecializované sociálne poradenstvo, Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5,
  • Podpora samostatného bývania, Osadné 89 a Snina, Ul. Čsl. armády 1594/5.

Kapacita Domova sociálnych služieb v Osadnom je 60 miest a kapacita Zariadenia podporovaného bývania v Osadnom  je 6 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby formou celoročnou pobytovou.

Rehabilitačné stredisko, ktorého kapacita bola od 01. 10. 2017 určená v počte 12 miest, poskytuje  ambulantnú forma sociálnej služby.

Zariadenie dočasnej starostlivosti s kapacitou 2 miesta je zariadenie, ktoré poskytuje sociálnu službu pobytovou formou maloletým, nezaopatreným deťom na určitý čas.

Služba včasnej intervencie sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou a prostredníctvom terénneho programu pre deti do siedmych rokov veku. Kapacita je 5 prijímateľov sociálnej služby.

Podpora samostatného bývania sa vykonáva terénnou formou pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí majú záujem  bývať samostatne v bytoch (v domoch) a chcú túto službu využívať pre získanie čo najvyššej miery samostatnosti.

Na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva, ako odbornej činnosti,  má CSS Zátišie udelenú akreditáciu z MPSVR SR.

Od 01. 01. 2019, v zmysle  platnej organizačnej štruktúry, sociálnu službu zabezpečuje pre prijímateľov celkom 61,3 zamestnancov.