Podmienky poskytovania sociálnych služieb

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej služby do CSS, je upravené zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti je povinná na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť CSS nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

  1. meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, alebo prechodného pobytu fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,
  2. miesto poskytovania sociálnej služby,
  3. druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  4. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  5. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku, je povinná CSS Zátišie  predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené (§ 8 ods. 8 zákona) a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v zariadení podporovaného bývania a v rehabilitačnom stredisku sa začína:

  • na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa posudzuje,
  • na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby podľa §8 ods. 3 zákona, podanej prostredníctvom centra pre deti a rodiny, alebo
  • na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  sa podáva vyššiemu územnému celku.

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tlačivo – lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je na webovej stránke www.psk.sk. Uvedené tlačivá platia v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Vyplnené tlačivá –  žiadosti a lekársky nález je možné doručiť osobne alebo poštou na Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a rodiny, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba, alebo centrum pre deti a rodiny, ktoré poskytuje starostlivosť tejto fyzickej osobe.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

CSS písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  potvrdení a dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.

Fyzická osoba (občan) a CSS uzatvoria zmluvu   o   poskytovaní   sociálnej    služby, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.  V zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE v pdf formáte

Príloha – lekársky nález

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služb

VZOR ZMLUVY o poskytovaní sociálnej služby v CSS Zátišie

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby VZOR

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby VZOR piktogram