Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť v CSS

Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje všeobecný lekár pre dospelých.

Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby je v Centre sociálnych služieb Zátišie zabezpečovaná personálom, ktorý má na vykonávanie týchto činností odbornú kvalifikáciu.

Ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú sestry na základe indikácie lekára, alebo v spolupráci s lekárom. Je zameraná predovšetkým na:

 • vykonávanie odbornej práce pri zabezpečovaní včasného zistenia zmeny zdravotného stavu prijímateľov,
 • usmerňovanie a koordináciu terapeutických opatrení počas trvalej opatery telesne, duševne, mentálne, zmyslovo, alebo inak závažne postihnutých prijímateľov v záujme ich biopsychosociálnej integrity,
 • realizáciu individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia prijímateľa,
 • udržiavanie sebestačnosti prijímateľov,
 • organizáciu a prípravu preventívnych prehliadok prijímateľov,
 • organizáciu odborných vyšetrení a vedenie predpísanej dokumentácie.

Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná formou ošetrovateľského procesu, ktorého kroky sledujú skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku spokojnosť prijímateľa.

Opatrovateľská starostlivosť je zameraná najmä na:

 • pomocné a obslužné práce pri opatrovaní prijímateľov sociálnej služby,
 • činnosti zachovávajúce zdravie prijímateľa a čo najvyšší stupeň samostatnosti,
 • pomoc prijímateľom pri rôznych denných činnostiach (jedenie, pitie, vyprázdňovanie, výber oblečenia, obliekanie, vyzliekanie a iné),
 • aktivizáciu prijímateľov pri samostatnom pohybe,
 • pomoc pri udržiavaní motoriky,
 • pomoc pri osvojovaní si samoobslužných návykov, udržiavaní osobnej hygieny a pri celkovom kúpeli,
 • podporu prijímateľov pri pohybových aktivitách, pri rozvoji kognitívnych schopností.

V rámci dispenzárnej starostlivosti CSS spolupracuje s:

 • neurológom,
 • psychiatrom,
 • ortopédom,
 • stomatológom,
 • oftalmológom.

Ďalšia odborná starostlivosť je využívaná podľa potreby a to:

 • chirurgická,
 • gynekologická,
 • otorinolaryngologická,
 • nefrologická,
 • kardiologická,
 • dermatologická,
 • urologická a iná.