Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Centrum sociálnych služieb Zátišie utvára podmienky na úschovu cenných vecí a  prevezme do úschovy cenné veci  vrátane  vkladných knižiek, osobných účtov  a  peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe  do CSS alebo  počas poskytovania sociálnej služby v CSS, na základe zmluvy o úschove. CSS vedie evidenciu uzatvorených zmlúv o úschove. Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme CSS   do úschovy  na  žiadosť  zákonného  zástupcu občana (opatrovníka).

Bez žiadosti zákonného zástupcu (opatrovníka) a bez uzavretia   zmluvy  o  úschove,  CSS prevezme cenné veci do úschovy  len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo  poškodenia, zničenia alebo straty týchto  cenných  vecí. CSS bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu občana (opatrovníka).

Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak,  aby sa vylúčila ich zámena. CSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy a jeden krát za polrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

Veci zomrelého prijímateľa sociálnej služby uschované v CSS sú predmetom dedičského konania a môžu sa vydať iba na základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo súdom.

Osobné vybavenie

Osobné vybavenie – osobné šatstvo, osobná obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí si osobné vybavenie nemôžu zabezpečiť sami ani s pomocou rodiny, zabezpečuje CSS z finančných prostriedkov pridelených PSK v Prešove na základe schváleného normatívu.

Osobné vybavenie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú svoj príjem, zabezpečuje CSS z príjmu prijímateľa sociálnej služby taktiež podľa schváleného normatívu, podľa potreby a na žiadosť prijímateľa. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zakúpiť si osobné vybavenie aj sami, podľa vlastného výberu. Všetky veci, ktoré si prijímateľ prinesie do zariadenia, veci zakúpené z príjmu prijímateľa, sú majetkom prijímateľa a sú evidované na jeho osobnej karte.

Osobné veci, ktoré poskytuje CSS pre prijímateľov sociálnej služby sú tiež vedené na osobnej karte, ale sú majetkom CSS. V prípade, že sa v CSS skončí poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi, osobné vybavenie, ktoré je majetkom prijímateľa sociálnej služby, odovzdá sa prijímateľovi prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi) oproti podpisu. O odovzdaní a prevzatí osobného vybavenia sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovední zamestnanci CSS a prijímateľ sociálnej služby, prípadne jeho zákonný zástupca (opatrovník).