Záujmová činnosť

Záujmové činnosti, ako cieľavedomé aktivity, sú zamerané na uspokojovanie a rozvíjanie individuálnych potrieb, záujmov a schopností. Majú silný vplyv na rozvoj osobnosti i na správnu spoločenskú orientáciu. Prijímatelia majú možnosť zúčastňovať sa aktivít v rámci krúžkov a to:

  • Turistický krúžok – slúži na udržiavanie kondície prijímateľov sociálnych služieb. Jeho úlohou je vzbudiť záujem o turistiku a šport, zlepšiť celkový fyzický a psychický stav prijímateľov, nadobudnúť radosť z pohybu, zvýšiť sebavedomie.
  • Krúžok varenia – kulinoterapia. Na krúžku varenia sa prijímatelia učia pripraviť si jednoduché jedlá, manipulovať s elektrickými spotrebičmi, s horúcimi, či  ostrými predmetmi, učia sa očistiť zeleninu, variť ryžu, cestoviny, krájať mäso. Na oslavy svojich narodenín si pripravujú chlebíčky, obložené misy, zeleninové šaláty, na Vianoce a Veľkú noc si pečú spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie suché pečivo, perníčky.
  • Výtvarný krúžok – výtvarná činnosť prispieva k prirodzenej spontánnosti a tvorivosti. Prijímatelia sa oboznamujú s používaním rôznych výtvarných techník ako je kresba, maľba, koláž, mozaika, venujú sa modelovaniu, maľbe na sklo, pracujú so sadrovými odliatkami, s hlinou, podieľajú sa na výrobe mydiel a sviečok, venujú sa servítkovej technike, pracujú s prírodnými materiálmi, zhotovujú rôzne ikebany, závesné dekoračné predmety a pod.
  • Reminiscenčná (spomienková) terapia – je aktivizačná liečba, ktorá využíva dlhodobú pamäť prijímateľa a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Pri tejto terapii sa využívajú spomienky a ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov ako sú staré fotografie, predmety, hudba, udalosti na ktoré prijímatelia radi spomínajú. Cieľom reminiscenčnej terapie je zlepšenie mentálneho stavu, komunikácie a zmiernenie ťažkostí prijímateľov sociálnych služieb.