Úhrada za služby

Úhrada za služby

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

V zmysle § 73 zákona o sociálnych službách prijímateľ nie je povinný platiť úhradu   za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov pri celoročnej pobytovej službe.

Prijímateľ, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak je jeho príjem vyšší ako suma 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a túto nezaplatenú úhradu alebo jej časť nezaplatí za prijímateľa iná osoba          na základe zmluvy ani zaopatrené plnoleté deti alebo  rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje  pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou ako  30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti). Celková úhrada sa určí ako súčet jednotlivých úhrad. Pri poskytovaní sociálnej služby týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou  sa výška celkovej úhrady určuje ako 22-násobok dennej sadzby  za jednotlivé činnosti.

Ak sa prijímateľovi zabezpečí preprava, úhrada za prepravu sa určuje v zmysle platnej  smernice CSS  v súlade so zákonom           č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Úhrada za sociálnu služby v DSS

V domove sociálnych služieb sa v súčasnom období platí úhrada v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Úhrada sa platí za ubytovanie a stravovanie.

 

Príklad mesačnej výšky úhrady:

Ubytovanie

Dvojposteľová obytná miestnosť s príslušenstvom,

s podlahovou plochou do 25 m2                                           7,00 € na deň

Mesačná úhrada za ubytovanie:                                           7,00 x 30 = 210,00 €

 Stravovanie  

Výška stravnej jednotky (celodenné stravovanie):              3,00 € na deň

Režijné náklady vo výške 20% zo stravnej jednotky:          0,60 € na deň

Stravná jednota + režijné náklady:                                       3,00 + 0,60 = 3,60 € na deň

Mesačná úhrada za stravovanie:                                           3,60 x 30 = 108,00 €

 

Úhrada za sociálnu službu mesačne predstavuje čiastku:     210,00 + 108,00 = 318,00 €