Úhrada za služby

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

V zmysle § 73 zákona o sociálnych službách prijímateľ nie je povinný platiť úhradu   za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov pri celoročnej pobytovej službe.

Prijímateľ, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak je jeho príjem vyšší ako suma 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom a rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje  pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou ako 30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti). Celková úhrada sa určí ako súčet jednotlivých úhrad. Pri poskytovaní sociálnej služby týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou  sa výška celkovej úhrady určuje ako 22-násobok dennej sadzby za jednotlivé činnosti.

Ak sa prijímateľovi zabezpečí preprava, úhrada za prepravu sa určuje v zmysle platnej  smernice CSS  v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Úhrada za sociálnu služby v DSS

V domove sociálnych služieb sa v súčasnom období platí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014 úhrada za:  pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej osoby,  za stravovanie, bývanie, upratovanie, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Úhrada za odkázanosť je v závislosti od stupňa odkázanosti a to: pri V. stupni odkázanosti je úhrada 2,23 € na deň a pri VI. stupni odkázanosti je úhrada 2,43 € na deň. Úhrada za bývanie sa platí v závislosti od m2 pripadajúcich na prijímateľa. Za jeden  m2 pripadajúci na prijímateľa je úhrada 0,15 €. Úhrada za celodenné stravovanie  a režijné náklady na prípravu stravu predstavuje čiastku 3,00 € na deň, za upratovanie je suma 0,25 € na deň, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je čiastka 0,25 € na deň.

Príklad mesačnej výšky úhrady:

Výkon Cena
Úhrada za odkázanosť 2,43 x 30 = 72,90 €
Bývanie (10,60 m2 x 0,15 = 1,59 € na deň) 1,59 x 30 = 47,70 €
Stravovanie 3,00 x 30 = 90,00 €
Upratovanie 0,25 x 30 = 7,50 €
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 0,25 x 30 = 7,50 €
Úhrada celkom: 225,60 €