Úhrada za služby

Úhrada za služby

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

V zmysle § 73 zákona o sociálnych službách prijímateľ nie je povinný platiť úhradu   za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší alebo sa rovná sume 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime v znení neskorších predpisov pri celoročnej pobytovej službe.

Prijímateľ, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak je jeho príjem vyšší ako suma 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v zmysle zákona o životnom minime a výška príjmu nepostačuje na zaplatenie úhrady za sociálnu službu.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a túto nezaplatenú úhradu alebo jej časť nezaplatí za prijímateľa iná osoba  na základe zmluvy ani zaopatrené plnoleté deti alebo  rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa voči tomuto prijímateľovi sociálnej služby.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja.

Výška celkovej úhrady za sociálnu službu poskytovanú v DSS sa určuje ako násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a počtu dní, v ktorých bola sociálna služba poskytovaná. Prijímateľ platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu vo forme preddavku, pričom výška preddavku sa určuje ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Úhrada za sociálnu služby v DSS

V domove sociálnych služieb sa v súčasnom období platí úhrada v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 105/2024 účinného od 01.04.2024.

Úhrada sa platí za ubytovanie a stravovanie.

Príklad mesačnej výšky úhrady:

Ubytovanie

Dvojposteľová obytná miestnosť s príslušenstvom,

s podlahovou plochou do 25 m2                                           9,16 € na deň

Mesačná úhrada za ubytovanie:                                           9,16 x 30 = 274,80 €

 Stravovanie  

Výška stravnej jednotky (celodenné stravovanie):              4,00 € na deň

Mesačná úhrada za stravovanie:                                           4,00 x 30 = 120,00 €

Úhrada za sociálnu službu mesačne predstavuje čiastku:     274,80 + 120,00 = 394,80 €