Služba včasnej intervencie

Včasná intervencia je sociálna služba pre rodiny s deťmi od 0 do 7 rokov, ak je vývoj dieťaťa ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Je poskytovaná bezplatne prostredníctvom poradcov, ktorí majú skúsenosti v oblasti sociálnej problematiky, psychológie a fyzioterapie.

Naším poslaním je zvyšovať kvalitu života rodín prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb.

Ponúkame:

 • Sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu aj v domácom prostredí rodiny.
 • Prostredníctvom špecifických metód zistíme aktuálnu vývinovú úroveň vášho dieťaťa a zároveň navrhneme optimálny spôsob stimulácie tak, aby sme čo najviac podporili potenciál dieťaťa.
 • Staviame na individuálnych potrebách rodiny.
 • Spoločne s vami vypracujeme individuálny plán, v ktorom zohľadníme potreby vášho dieťaťa a celej rodiny s využitím zdrojov domáceho prostredia.
 • Sprevádzame vás procesom vybavovania vašich žiadostí pri komunikácií s úradmi.
 • Sprostredkujeme kontakty na ďalších odborníkov podľa vašich potrieb.
 • Poradíme vám pri individuálnom začlenení vášho dieťaťa do materskej školy, neskôr do základnej školy.
 • Posilňujeme vaše rodičovské kompetencie prostredníctvom realizácie vzdelávacích workshopov.
 • Vytvárame priestor pre rodičovské skupiny, kde máte možnosť zdieľať a vymieňať si svoje skúsenosti, radosti a starosti.
 • Sprostredkujeme vám informácie o možnostiach získania financií prostredníctvom grantov a projektov.
 • Zvyšujeme povedomie o problematike u nezainteresovanej komunity prostredníctvom realizácie projektov.

Službu včasnej intervencie realizujeme:

 • Terénnou formou v rodine dieťaťa
 • Ambulantnou formou v CSS Zátišie, Ul. Čsl. armády 1594/5, 069 01 Snina

Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytujeme ambulantnú sociálnu službu.

V rámci služby včasnej intervencie

poskytujeme

 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Sociálnu rehabilitáciu

vykonávame

 • Stimuláciu komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
 • Preventívnu aktivitu
 • Komunitnú rehabilitáciu 

Kapacita pre službu včasnej intervencie je 5 prijímateľov sociálnej služby.

Pri poskytovaní služieb včasnej intervencie uplatňujeme zásady:

 • Rodina je najlepším miestom pre optimálny vývin dieťaťa
 • Každé dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo na odbornú starostlivosť, ktorá komplexne rozvíja jeho potenciál už od narodenia.
 • Rodičia sú rovnocennými partnermi tímu odborníkov včasnej intervencie.