Prírodná rezervácia Udava

Názov: Udava

Kategória: prírodná rezervácia

V pôsobnosti: ŠOP – S- NP Poloniny

Lokalizácia chráneného územia:

Kraj: Prešovský

Okres: Snina

Obec: Osadné

Katastre: Osadné

Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny

Rok vyhlásenia:  1982

Novelizácia v roku:  2005

Predmet ochrany:

Účelom vyhlásenia je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného   vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a lesných porastov bukového  a jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa, nachádzajúcich sa na území Bukovských vrchov.

Prírodná rezervácia Udava, ktorá bola zriadená v roku 1982 na rozlohe 52, 09 ha, sa nachádza v pramennej oblasti rieky Udava v Národnom parku Poloniny (Bukovské vrchy, Prešovský kraj, okres Snina, katastrálne územie obce Osadné a Hostovice). Tvorí jednu z najcennejších častí Národného parku (NP) Poloniny a zároveň jednu z najzachovalejších oblastí na Slovensku. Jedľovo-bukové lesy svojou zachovalosťou, rozmanitými prírodnými podmienkami a výskytom pôvodných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev predstavujú prírodný klenot európskeho významu. Je tu posledný väčší výskyt jedle mimo rezervácií na území NP Poloniny.

V území sa vyskytujú medvede, vlci, rysy, všetky druhy ďatľov, bocian čierny, orol krikľavý či sova dlhochvostá. Svoj domov si tu našli dážďovky svietivé, slimáky Carpathica calophana, fúzače alpské, mloky karpatské či salamandry škvrnité. Rastie tu ohrozený jazyk jelení, starček potočný, cesnak medvedí, kostihoj srdcovitý, vzácny popolovec kučeravý, ohrozená diskovka buková či rôsolovka mozgovitá.

V apríli 2001 VLK Východné Karpaty predložil Krajskému úradu v Prešove návrh na rozšírenie rezervácie na 393,30 ha.

Prešovský krajský úrad  po prešetrení návrhu na rozšírenie prírodnej rezervácie schválil jej rozšírenie na 391,98 ha..

1. mája 2005 nadobudla účinnosť Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Udava s rozlohou takmer 400 hektárov. V prírodnej rezervácii platí piaty stupeň ochrany.