Špecializácia krízového strediska

Na základe zákona NR SR 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 62 a v súlade s Koncepciou zabezpečenia výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa špecializujeme na pomoc v určitých druhoch krízových situácií –a to konkrétne deti s poruchami správania zamerané na:

 • dieťa, u ktorého sa poruchy správania prejavujú problémami v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami,
 • zanedbávanie povinnej školskej dochádzky – záškoláctvo,
 • úteky z domova a túlanie,
 • dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje,
 • týranie,
 • šikanovanie,
 • agresivitu a agresívne správanie,
 • zneužívanie – fyzické, sexuálne,
 • páchanie trestného činu maloletého
 • mladistvých páchateľov trestnej činnosti alebo mladistvých podozrivých z páchania trestnej činnosti Trestného zákona č. 140/1961 Zb.,
 • priestupková činnosť dieťaťa,
 • dieťa hrajúce hazardné hry alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier a iných hier,

 

Veková kategória detí je do 18 rokov.

Dňom 31. 12. 2018 činnosť  Krízového strediska v Snine bola ukončená.